Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 38 - RAZNI PROIZVODI HEMIJSKE INDUSTRIJE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3801 VJEŠTAČKI GRAFIT; KOLOIDNI ILI POLUKOLOIDNI GRAFIT; PREPARATI NA BAZI GRAFITA ILI DRUGIH VRSTA UGLJENIKA U OBLIKU PASTE, BLOKOVA, PLOČA ILI DRUGIH POLUPROIZVODA:
  3802 AKTIVNI UGALJ; AKTIVNI PRIRODNI MINERALNI PROIZVODI; ŽIVOTINJSKI UGALJ, UKLJUČUJUĆI ISTROŠEN:
  3803 00 TAL-ULJE, RAFINISANO ILI NERAFINISANO:
  3804 00 00 00 OSTATNE LUŽINE IZ PROIZVODNJE DRVNE CELULOZE, NEZAVISNO JESU LI KONCENTRISANE, DESAHARIFIKOVANE ILI HEMIJSKI OBRAĐENE ILI NE, UKLJUČUJUĆI LIGNIN - SULFONATE, ALI ISKLJUČUJUĆI TAL-ULJE IZ TAR. BROJA 3803
  3805 SMOLNI, DRVNI ILI SULFATNI TERPENTIN I OSTALA TERPENSKA ULJA DOBIJENA DESTILACIJOM ILI DRUGIM POSTUPKOM OD ČETINARSKOG DRVETA; SIROVI DIPENTEN; SULFITNI TERPENTIN I OSTALI SIROVI PARA-CIMENI; BOROVO ULJE KOJE SADRŽI ALFA-TERPINEOL KAO GLAVNI SASTOJAK:
  3806 KOLOFONIJUM I SMOLNE KISELINE I NJIHOVI DERIVATI;KOLOFONIJUMSKI ŠPIRITUS I KOLOFONIJUMSKA ULJA; TEČNE SMOLE:
  3807 00 KATRAN OD DRVETA; ULJA OD KATRANA OD DRVETA; KREOZOT OD DRVETA; NAFTA OD DRVETA; BILJNA SMOLA; PIVARSKA SMOLA I SLIČNI PREPARATI NA BAZI KOLOFONIJUMA, SMOLNIH KISJELINA ILI BILJNIH SMOLA:
  3808 INSEKTICIDI, RODENTICIDI, FUNGICIDI, HERBICIDI, SREDSTVA PROTIV KLIJANJA, SREDSTVA ZA REGULACIJU RASTA BILJAKA, DEZINFEKTANTI I SLIČNI PROIZVODI PRIPREMLJENI U OBLIKE ILI PAKOVANJA ZA PRODAJU NA MALO ILI KAO PREPARATI ILI PROIZVODI (NA PRIMJER, SUMPORISANE TRAKE, FITILJI, SVIJEĆE I HARTIJA ZA UBIJANJE MUVA):
  3809 SREDSTVA ZA DORADU, NOSAČI BOJA, SREDSTVA ZA UBRZANJE BOJENJA ILI FIKSIRANJE BOJA I OSTALI PROIZVODI I PREPARATI (NA PRIMJER, SREDSTVA ZA APRETURU I NAGRIZANJE), KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U INDUSTRIJI TEKSTILA, HARTIJE, KOŽE ILI SLIČNIM INDUSTRIJAMA, NA DRUGOM MJESTU NE POMENUTI NITI OBUHVAĆENI:
  3810 PREPARATI ZA NAGRIZANJE METALNIH POVRŠINA; TOPITELJI I DRUGI POMOĆNI PREPARATI ZA MEKO ILI TVRDO LEMLJENJE ILI ZAVARIVANJE; PRAŠKOVI I PASTE ZA MEKO I TVRDO LEMLJENJE ILI ZAVARIVANJE, KOJI SE SASTOJE OD METALA I DRUGIH MATERIJALA; PREPARATI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO JEZGRA ILI OBLOGE ZA ELEKTRODE ILI ŠIPKE ZA ZAVARIVANJE:
  3811 PREPARATI PROTIV DETONACIJE, PREPARATI ZA SPREČAVANJE OKSIDACIJE, ZA SPREČAVANJE TALOŽENJA SMOLE, POBOLJŠIVAČI VISKOZITETA, PREPARATI ZA SPRJEČAVANJE KOROZIJE I OSTALI PRIPREMLJENI ADITIVI ZA MINERALNA ULJA (UKLJUČUJUĆI BENZIN) ILI ZA DRUGE TEČNOSTI KOJE SE UPOTREBLJAVAJU ZA ISTE SVRHE KAO MINERALNA ULJA:
  3812 PRIPREMLJENI UBRZIVAČI VULKANIZACIJE; SLOŽENI PLASTIFIKATORI ZA GUMU ILI PLASTIČNE MASE, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI; PREPARATI ZA SPRJEČAVANJE OKSIDACIJE I OSTALI SLOŽENI STABILIZATORI ZA GUMU ILI PLASTIČNE MASE:
  3813 00 00 00 PREPARATI I PUNJENJA ZA APARATE ZA GAŠENJE POŽARA; NAPUNJENE GRANATE ZA GAŠENJE POŽARA
  3814 00 SLOŽENI ORGANSKI RASTVARAČI I RAZREĐIVAČI, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI; PRIPREMLJENA SREDSTVA ZA SKIDANJE BOJA ILI LAKOVA:
  3815 INICIJATORI REAKCIJE, UBRZIVAČI REAKCIJE I KATALITIČKI PREPARATI NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI:
  3816 00 VATROSTALNI CEMENT, MALTERI I BETONI I SLIČNE VATROSTALNE MASE, UKLJUČUJUĆI DOLOMITNI „RAMMING MIX”, SIM PROIZVODA IZ TARIFNOG BROJA 3801:
  3817 00 MIJEŠANI ALKILBENZENI I MIJEŠANI ALKILNAFTALINI, OSIM ONIH IZ TAR. BROJA 2707 ILI 2902:
  3818 00 HEMIJSKI ELEMENTI DOPIRANI ZA UPOTREBU U ELEKTRONICI U OBLIKU DISKOVA, PLOČICA, ILI SLIČNIH OBLIKA; HEMIJSKA JEDINJENJA DOPIRANA ZA UPOTREBU U ELEKTRONICI:
  3819 00 00 00 TEČNOSTI ZA HIDRAULIČNE KOČNICE I OSTALE PRIPREMLJENE TEČNOSTI ZA HIDRAULIČNU TRANSMISIJU, BEZ SADRŽAJA NAFTNIH ULJA ILI ULJA DOBIJENIH OD BITUMENSKIH MINERALA ILI S MASENIM UDJELOM TIH ULJA MANJIH OD 70% (DN11)
  3820 00 00 00 PREPARATI PROTIV SMRZAVANJA I PRIPREMLJENE TEČNOSTI ZA ODLEĐIVANJE
  3821 00 00 00 PRIPREMLJENE PODLOGE ZA RAZVOJ ILI ODRŽAVANJE MIKROORGANIZAMA (UKLJUČUJUĆI VIRUSE I SLIČNO) ILI BILJNIH, LJUDSKIH ILI ŽIVOTINJSKIH ĆELIJA
  3822 DIJAGNOSTIČKI ILI LABORATORIJSKI REAGENSI NA PODLOZI, PRIPREMLJENI DIJAGNOSTIČKI ILI LABORATORIJSKI REAGENSI BEZ OBZIRA JESU LI NA PODLOZI ILI NE,BEZ OBZIRA JESU LI PAKOVANI U KOMPLETE ILI NE, OSIM ONIH IZ TARIFNOG BROJA 3006; CERTIFIKOVANI REFERENTNI MATERIJALI:
  3823 INDUSTRIJSKE MONOKARBOKSILNE MASNE KISJELINE; KISJELA ULJA OD RAFINACIJE; INDUSTRIJSKI MASNI ALKOHOLI:
  3824 PRIPREMLJENA VEZIVNA SREDSTVA ZA LIVAČKE KALUPE ILI LIVAČKA JEZGRA; HEMIJSKI PROIZVODI I PREPARATI HEMIJSKE ILI SRODNIH INDUSTRIJA (UKLJUČUJUĆI I ONE KOJI SE SASTOJE OD MJEŠAVINA PRIRODNIH PROIZVODA), NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI:
  3825 OSTATNI PROIZVODI HEMIJSKE INDUSTRIJE ILI SRODNIH INDUSTRIJA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI; GRADSKI OTPAD; TALOG IZ KANALIZACIJE; OSTALI OTPAD NAVEDEN U NAPOMENI 6, UZ OVU GLAVU:
  3826 00 BIODIZEL I NJEGOVE MJEŠAVINE, KOJE NE SADRŽE ILI SADRŽE MANJE OD 70% PO MASI NAFTNIH ULJA ILI ULJA DOBIJENIH IZ BITUMINOZNIH MINERALA :
  3827 MJEŠAVINE KOJE SADRŽE HALOGENIZOVANE DERIVATE METANA, ETANA ILI PROPANA, NEPOMENUTE NITI OBUHVAĆENE NA DRUGOM MJESTU: