Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 37 - PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE ILI KINEMATOGRAFSKE SVRHE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3706 KINEMATOGRAFSKI FILMOVI OSVIJETLJENI I RAZVIJENI, SA SNIMLJENIM ILI BEZ SNIMLJENOG ZVUČNOG ZAPISA ILI SAMO SA SNIMLJENIM ZVUČNIM ZAPISOM:
  3706 10 − ŠIRINE 35 MM ILI VEĆE:
  3706 90 − OSTALO: