Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 37 - PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE ILI KINEMATOGRAFSKE SVRHE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3705 00 FOTOGRAFSKE PLOČE I FILMOVI, OSVIJETLJENI I RAZVIJENI, OSIM KINEMATOGRAFSKIH FILMOVA:
  3705 00 10 00 − ZA OFSET REPRODUKCIJU
  3705 00 90 00 − OSTALO (DN11)