Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 37 - PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE ILI KINEMATOGRAFSKE SVRHE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3704 00 FOTOGRAFSKE PLOČE, FILMOVI, HARTIJA, KARTON I TEKSTIL, OSVIJETLJENI ALI NERAZVIJENI:
  3704 00 10 00 − PLOČE I FILMOVI (DN11)
  3704 00 90 00 − OSTALO