Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 37 - PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE ILI KINEMATOGRAFSKE SVRHE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3702 FOTOGRAFSKI FILMOVI U ROLNAMA OSJETLJIVI NA SVJETLOST, NEOSVIJETLJENI, OD BILO KOG MATERIJALA OSIM HARTIJE, KARTONA ILI TEKSTILA; FILMOVI U ROLNAMA ZA TRENUTNE (BRZE) FOTOGRAFIJE, OSJETLJIVI NA SVJETLOST, NEOSVIJETLJENI:
  3702 10 00 00 − ZA RENDGENSKA SNIMANJA
                       − OSTALI FILMOVI, NE PERFORIRANI, ŠIRINE DO 105 MM:
                       − OSTALI FILMOVI, NEPERFORIRANI, ŠIRINE PREKO 105 MM:
                       − OSTALI FILMOVI, ZA FOTOGRAFIJU U BOJI (VIŠEBOJNU):
                       − OSTALO: