Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 37 - PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE ILI KINEMATOGRAFSKE SVRHE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3701 FOTOGRAFSKE PLOČE I PLAN-FILMI, OSJETLJIVI NA SVJETLOST, NEOSVIJETLJENI, OD BILO KOG MATERIJALA OSIM HARTIJE, KARTONA ILI TEKSTILA; PLAN-FILMOVI ZA TRENUTNU (BRZU) FOTOGRAFIJU, OSJETLJIVI NA SVJETLOST, NEOSVIJETLJENI, U KASETAMA ILI BEZ KASETA:
  3702 FOTOGRAFSKI FILMOVI U ROLNAMA OSJETLJIVI NA SVJETLOST, NEOSVIJETLJENI, OD BILO KOG MATERIJALA OSIM HARTIJE, KARTONA ILI TEKSTILA; FILMOVI U ROLNAMA ZA TRENUTNE (BRZE) FOTOGRAFIJE, OSJETLJIVI NA SVJETLOST, NEOSVIJETLJENI:
  3703 FOTOGRAFSKA HARTIJA, KARTON I TEKSTIL, OSJETLJIVI NA SVJETLOST, NEOSVIJETLJENI:
  3704 00 FOTOGRAFSKE PLOČE, FILMOVI, HARTIJA, KARTON I TEKSTIL, OSVIJETLJENI ALI NERAZVIJENI:
  3705 00 FOTOGRAFSKE PLOČE I FILMOVI, OSVIJETLJENI I RAZVIJENI, OSIM KINEMATOGRAFSKIH FILMOVA:
  3706 KINEMATOGRAFSKI FILMOVI OSVIJETLJENI I RAZVIJENI, SA SNIMLJENIM ILI BEZ SNIMLJENOG ZVUČNOG ZAPISA ILI SAMO SA SNIMLJENIM ZVUČNIM ZAPISOM:
  3707 HEMIJSKI PREPARATI ZA FOTOGRAFSKE NAMJENE (OSIM LAKOVA, LIJEPKOVA, SREDSTAVA ZA LIJEPLJENJE I SLIČNIH PREPARATA); NEPOMIJEŠANI PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKU UPOTREBU, PRIPREMLJENI U ODMJERENE DOZE ILI PRIPREMLJENI ZA PRODAJU NA MALO U OBLIKU GOTOVOM ZA UPOTREBU: