Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 35 - BJELANČEVINASTE MATERIJE; MODIFIKOVANI SKROBOVI; LIJEPKOVI; ENZIMI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3503 00 ŽELATIN (UKLJUČUJUĆI ŽELATIN U LISTOVIMA KVADRATNOG I PRAVOUGAONOG OBLIKA, NEOBRAĐENI ILI OBRAĐENI PO POVRŠINI ILI BOJENI) I DERIVATI ŽELATINA; RIBLJI LIJEPAK; OSTALI LIJEPKOVI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA, OSIM KAZEINSKIH LIJEPKOVA IZ TAR, BROJA 3501:
  3503 00 10 00 − ŽELATIN I NJEGOVI DERIVATI (VT11)
  3503 00 80 00 − OSTALO (VT11)