Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 32 - EKSTRAKTI ZA ŠTAVLJENJE ILI BOJENJE; TANINI I NJIHOVI DERIVATI; BOJE, PIGMENTI I OSTALE MATERIJE ZA BOJENJE; BOJE I LAKOVI; KITOVI I OSTALE ZAPTIVNE MASE; MASTILA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3201 EKSTRAKTI ZA ŠTAVLJENJE BILJNOG PORIJEKLA; TANINI I NJIHOVE SOLI, ETRI, ESTRI I OSTALI DERIVATI:
  3202 SINTETIČKE ORGANSKE MATERIJE ZA ŠTAVLJENJE; NEORGANSKE MATERIJE ZA ŠTAVLJENJE; PREPARATI ZA ŠTAVLJENJE, BEZ OBZIRA NA TO DA LI SADRŽE PRIRODNE MATERIJE ZA ŠTAVLJENJE; ENZIMSKI PREPARATI ZA PREDŠTAVU:
  3203 00 MATERIJE ZA BOJENJE BILJNOG ILI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA (UKLJUČUJUĆI EKSTRAKTE ZA BOJENJE, ALI ISKLJUČUJUĆI ŽIVOTINJSKO CRNILO), HEMIJSKI ODREĐENE ILI NEODREĐENE; PREPARATI NA BAZI MATERIJA ZA BOJENJE BILJNOG ILI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA NAVEDENI U NAPOMENI 3, UZ OVU GLAVU:
  3204 SINTETIČKE ORGANSKE MATERIJE ZA BOJENJE, HEMIJSKI ODREĐENE ILI NEODREĐENE; PREPARATI NA BAZI SINTETIČKIH ORGANSKIH MATERIJA ZA BOJENJE NAVEDENI U NAPOMENI 3, UZ OVU GLAVU; SINTETIČKI ORGANSKI PROIZVODI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO SREDSTVA ZA FLUORESCENCIJU ILI KAO LUMINOFORI, HEMIJSKI ODREĐENI ILI NEODREĐENI:
  3205 00 00 00 LAK BOJE; PREPARATI NAVEDENI U NAPOMENI 3, UZ OVU GLAVU NA BAZI LAK BOJA
  3206 OSTALE MATERIJE ZA BOJENJE; PREPARATI NAVEDENI U NAPOMENI 3, UZ OVU GLAVU, OSIM ONIH IZ TAR, BROJEVA 3203, 3204 ILI 3205; NEORGANSKI PROIZVODI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO LUMINOFORI, HEMIJSKI ODREĐENI ILI NEODREĐENI:
  3207 PRIPREMLJENI PIGMENTI, PRIPREMLJENA SREDSTVA ZA ZAMUĆIVANJE I PRIPREMLJENE BOJE, STAKLASTI EMAJLI I GLAZURE, 'ENGOBE', TEČII 'LUSTERS' I SLIČNI PROIZVODI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U INDUSTRIJI KERAMIKE, EMAJLA ILI STAKLA; FRITA OD STAKLA I OSTALO U OBLIKU PRAHA, GRANULA ILI LJUSPICA:
  3208 BOJE I PREMAZI (UKLJUČUJUĆI EMAJLE I LAKOVE) NA BAZI SINTETIČKIH POLIMERA ILI HEMIJSKI MODIFIKOVANIH PRIRODNIH POLIMERA, DISPERGOVANIH ILI RASTVORENIH U NEVODENOM MEDIJUMU; RASTVORI DEFINISANI NAPOMENOM 4, UZ OVU GLAVU:
  3209 BOJE I PREMAZI (UKLJUČUJUĆI EMAJLE I LAKOVE) NA BAZI SINTETIČKIH POLIMERA ILI HEMIJSKI MODIFIKOVANIH PRIRODNIH POLIMERA, DISPERGOVANI ILI RASTVORENI U VODI:
  3210 00 OSTALE BOJE I PREMAZI (UKLJUČUJUĆI EMAJLE, LAKOVE I VODENE PIGMENTE ZA KOŽARSTVO); PIGMENTI PRIPREMLJENI U VODI KOJI SE KORISTE ZA DORADU KOŽE:
  3211 00 00 00 PRIPREMLJENI SIKATIVI
  3212 PIGMENTI (UKLJUČUJUĆI METALNI PRAH I LJUSPICE) DISPERGOVANI U NEVODENOM MEDIJUMU, U TEČNOM STANJU ILI PASTI, KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U PROIZVODNJI BOJA (UKLJUČUJUĆI EMAJLE); FOLIJE ZA ŠTAMPANJE; BOJE I OSTALE MATERIJE ZA BOJENJE, PRIPREMLJENI U OBLICIMA ILI PAKOVANJIMA ZA PRODAJU NA MALO:
  3213 BOJE ZA UMJETNIČKO SLIKARSTVO, NASTAVU ILI FIRMOPISCE, BOJE ZA NIJANSIRANJE, BOJE I SLIČNO ZA RAZONODU I ZABAVU, U TABLETAMA, TUBAMA, TEGLICAMA, BOČICAMA, ČANČIĆIMA ILI SLIČNIM OBLICIMA ILI PAKOVANJIMA:
  3214 STAKLOREZAČKI KIT, KALEMARSKI KIT, SMOLNI MALTERI, MASE ZA ZAPTIVANJE I OSTALI KITOVI; PUNILA ZA MOLERSKO-FARBARSKE RADOVE; NEVATROSTALNI PREPARATI ZA POVRŠINSKU OBRADU FASADA, UNUTRAŠNJIH ZIDOVA, PODOVA, TAVANICA ILI SLIČNO:
  3215 ŠTAMPARSKE BOJE, TUŠEVI ILI MASTILA ZA PISANJE ILI CRTANJE I OSTALA MASTILA, UKLJUČUJUĆI I NEKONCENTROVANE ILI U ČVRSTOM STANJU: