Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 31 - ĐUBRIVA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3101 00 00 00 ĐUBRIVA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA, NEPOMIJEŠANA ILI MEĐUSOBNO POMIJEŠANA ILI HEMIJSKI OBRAĐENA; ĐUBRIVA DOBIJENA MIJEŠANJEM ILI HEMIJSKOM OBRADOM PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA (VT11) (FS11) (PDV7)
  3102 AZOTNA ĐUBRIVA, MINERALNA ILI HEMIJSKA:
  3103 FOSFORNA ĐUBRIVA, MINERALNA ILI HEMIJSKA:
  3104 KALIJUMOVA ĐUBRIVA, MINERALNA ILI HEMIJSKA:
  3105 MINERALNA ILI HEMIJSKA ĐUBRIVA KOJA SADRŽE DVA ILI TRI ĐUBRIVA ELEMENTA AZOT, FOSFOR I KALIJUM; OSTALA ĐUBRIVA; PROIZVODI IZ OVE GLAVE U OBLIKU TABLETA ILI SLIČNIH OBLIKA ILI U PAKOVANJIMA DO 10 KG BRUTO MASE: