Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 30 - FARMACEUTSKI PROIZVODI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3003 LJEKOVI (IZUZEV PROIZVODA IZ TAR, BROJA 3002, 3005 ILI 3006) KOJI SE SASTOJE OD DVA ILI VIŠE SASTOJAKA KOJI SU POMIJEŠANI ZA TERAPEUTSKU ILI PROFILAKTIČKU UPOTREBU, ALI KOJI NISU PRIPREMLJENI U ODMERENE DOZE NITI U OBLIKU ILI PAKOVANJU ZA PRODAJU NA MALO:
  3003 10 00 00 − KOJI SADRŽE PENICILINE ILI NJIHOVE DERIVATE, SA STRUKTUROM PENICILINSKE KISJELINE, ILI STREPTOMICINE ILI NJIHOVE DERIVATE
  3003 20 00 00 − OSTALI, KOJI SADRŽE ANTIBIOTIKE
                       − OSTALI, KOJI SADRŽE HORMONE ILI OSTALE PROIZVODE IZ TAR. BROJA 2937:
                       − OSTALI, KOJI SADRŽE ALKALOIDE ILI NJIHOVE DERIVATE:
  3003 60 00 00 − OSTALI, KOJI SADRŽE AKTIVNE ANTIMALARIJSKE SUPSTANCE OPISANE U NAPOMENI 2 ZA PODBROJEVE UZ OVU GLAVU
  3003 90 00 00 − OSTALO (DMEK)