Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 29 - ORGANSKI HEMIJSKI PROIZVODI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
                       I. UGLJOVODONICI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO- DERIVATI
  2901 ACIKLIČNI UGLJOVODONICI:
  2902 CIKLIČNI UGLJOVODONICI: (DN11)
  2903 HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA:
  2904 SULFO-, NITRO-, ILI NITROZO- DERIVATI UGLJOVODONIKA, HALOGENOVANI ILI NEHALOGENOVANI:
                       II. ALKOHOLI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERTIVATI
  2905 ACIKLIČNI ALKOHOLI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI:
  2906 CIKLIČNI ALKOHOLI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI:
                       III. FENOLI, FENOL-ALKOHOLI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO DERIVATI
  2907 FENOLI; FENOL-ALKOHOLI:
  2908 HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI FENOLA ILI FENOL-ALKOHOLA:
                       IV. ETERI, PEROKSIDI ALKOHOLA, PEROKSIDI ETERA, ACETAL I HEMIACETAL PEROKSIDI, PEROKSIDI KETONA, EPOKSIDI SA TROČLANIM PRSTENOM, ACETALI I POLUACETALI TE NJIHOVI HALOGENIRANI-, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI
  2909 ETERI, ETER ALKOHOLI, ETER FENOLI, ETER ALKOHOL-FENOLI, PEROKSIDI ALKOHOLA, PEROKSIDI ETERA, ACETAL I HEMIACETAL PEROKSIDI, PEROKSIDI KETONA (NEZAVISNO JESU LI HEMIJSKI ODREĐENI ILI NE) I NJIHOVI HALOGENOVANI-, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI:
  2910 EPOKSIDI, EPOKSI-ALKOHOLI, EPOKSI-FENOLI I EPOKSIETRI, SA TROČLANIM PRSTENOM, NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI:
  2911 00 00 00 ACETALI I POLUACETALI, SA ILI BEZ DRUGIH KISEONIČNIH FUNKCIJA I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI (FS11) (UHU1)
                       V. JEDINJENJA SA ALDEHIDNOM FUNKCIJOM
  2912 ALDEHIDI, SA ILI BEZ DRUGIH KISEONIČNIH FUNKCIJA; CIKLIČNI POLIMERI ALDEHIDA; PARAFORMALDEHID:
  2913 00 00 00 HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI PROIZVODA IZ TAR, BROJA 2912 (FS11) (UHU1)
                       VI. JEDINJENJA SA KETONSKOM I HINONSKOM FUNKCIJOM
  2914 KETONI I HINONI, SA ILI BEZ DRUGIH KISEONIČNIH FUNKCIJA I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI:
                       VII. KARBONSKE KISJELINE I NJIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI, PEROKSIDI I PERKISELINE I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI
  2915 ZASIĆENE ACIKLIČNE MONOKARBONSKE KISJELINE I NJIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI, PEROKSIDI I PERKISJELINE; NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI:
  2916 NEZASIĆENE ACIKLIČNE MONOKARBONSKE KISJELINE, CIKLIČNE MONOKARBONSKE KISJELINE, NJIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI, PEROKSIDI I PERKISJELINE; NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI:
  2917 POLIKARBONSKE KISJELINE, NJIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI, PEROKSIDI I PERKISJELINE; NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI:
  2918 KARBONSKE KISJELINE SA DODATNOM KISEONIČNOM FUNKCIJOM I NJIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI, PEROKSIDI I PERKISJELINE; NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI:
                       VIII, ESTRI NEORGANSKIH KISJELINA NEMETALA I NJIHOVE SOLI I NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO DERIVATI
  2919 ESTRI FOSFORNE KISJELINE I NJIHOVE SOLI, UKLJUČUJUĆI LAKTOFOSFATE; NJIHOVI HALOGENI, SULFO,- NITRO- ILI NITROZO- DERIVATI:
  2920 ESTRI OSTALIH NEORGANSKIH KISJELINA NEMETALA (OSIM ESTARA VODONIKHALOGENIDA) I NJIHOVE SOLI; NJIHOVI HALOGENI, SULFO-, NITRO- ILI NITROZO-DERIVATI:
                       IX. JEDINJENJA SA AZOTNOM FUNKCIJOM
  2921 JEDINJENJA SA AMINO-FUNKCIJOM:
  2922 AMINO JEDINJENJA SA KISEONIČNOM FUNKCIJOM:
  2923 KVATERNERNE AMONIJUMOVE SOLI I HIDROKSIDI AMONIJUMA; LECITINI I OSTALI FOSFOAMINOLIPIDI, HEMIJSKI ODREĐENI ILI NEODREĐENI:
  2924 JEDINJENJA SA KARBOKSIAMIDNOM FUNKCIJOM; JEDINJENJA UGLJENE KISJELINE SA AMIDNOM FUNKCIJOM:
  2925 JEDINJENJA SA KARBOKSIIMIDNOM FUNKCIJOM (UKLJUČUJUĆI SAHARIN I NJEGOVE SOLI) I JEDINJENJA SA IMINOFUNKCIJOM:
  2926 JEDINJENJA SA NITRILNOM FUNKCIJOM:
  2927 00 00 DIAZO-, AZO- ILI AZOKSI-JEDINJENJA:
  2928 00 ORGANSKI DERIVATI HIDRAZINA ILI HIDROKSILAMINA:
  2929 JEDINJENJA SA OSTALOM AZOTNOM FUNKCIJOM:
                       X, ORGANSKO-NEORGANSKA JEDINJENJA, HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA, NUKLEINSKE KISJELINE I NJIHOVE SOLI, I SULFONAMIDI
  2930 ORGANSKO-SUMPORNA JEDINJENJA:
  2931 OSTALA ORGANSKO-NEORGANSKA JEDINJENJA:
  2932 HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA SAMO SA HETERO-ATOMOM ILI HETEROATOMIMA KISEONIKA:
  2933 HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA SAMO SA HETERO-ATOMOM (ATOMIMA) AZOTA:
  2934 NUKLEINSKE KISJELINE I NJIHOVE SOLI, HEMIJSKI ODREĐENI ILI NEODREĐENI; OSTALA HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA:
  2935 SULFONAMIDI:
                       XI. PROVITAMINI, VITAMINI I HORMONI
  2936 PROVITAMINI I VITAMINI, PRIRODNI ILI PROIZVEDENI SINTEZOM (UKLJUČUJUĆI PRIRODNE KONCENTRATE), NJIHOVI DERIVATI KOJI SE PRVENSTVENO UPOTREBLJAVAJU KAO VITAMINI, I MEĐUSOBNE MJEŠAVINE NAVEDENIH PROIZVODA, UKLJUČUJUĆI I ONE U BILO KOM RASTVARAČU:
  2937 HORMONI, PROSTAGLANDINI, TROMBOKSANI I LEUKOTRIENI, PRIRODNI ILI DOBIJENI SINTEZOM; NJIHOVI DERIVATI I SUPSTANCE STRUKTURNO ANALOGNE NJIMA, UKLJUČUJUĆI POLIPEPTIDE SA MODIFIKOVANIM LANCEM, KOJI SE UPOTREBLJAVAJU PRVENSTVENO KAO HORMONI:
                       XII. GLIKOZIDI I ALKALOIDI, PRIRODNI ILI DOBIJENI SINTEZOM I NJIHOVE SOLI, ETRI, ESTRI I OSTALI DERIVATI
  2938 GLIKOZIDI, PRIRODNI ILI DOBIJENI SINTEZOM I NJIHOVE SOLI, ETRI, ESTRI I OSTALI DERIVATI:
  2939 ALKALOIDI, PRIRODNI ILI DOBIJENI SINTEZOM I NJIHOVE SOLI, ETRI, ESTRI I OSTALI DERIVATI:
                       XIII. OSTALA ORGANSKA JEDINJENJA
  2940 00 00 00 ŠEĆERI, HEMIJSKI ČISTI, OSIM SAHAROZE, LAKTOZE, MALTOZE, GLIKOZE I FRUKTOZE; ETRI ŠEĆERA, ACETALI ŠEĆERA I ESTRI ŠEĆERA, I NJIHOVE SOLI, OSIM PROIZVODA IZ TAR, BROJEVA 2937, 2938 ILI 2939 (UHU1)
  2941 ANTIBIOTICI:
  2942 00 00 00 OSTALA ORGANSKA JEDINJENJA (VT11)