Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 28 - NEORGANSKI HEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKA ILI NEORGANSKA JEDINJENJA PLEMENITIH METALA, METALA RIJETKIH ZEMLJI, RADIOAKTIVNIH ELEMENATA I IZOTOPA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
                       I. HEMIJSKI ELEMENTI
  2801 FLUOR, HLOR, BROM I JOD:
  2802 00 00 00 SUMPOR, SUBLIMISAN ILI TALOŽEN; KOLOIDNI SUMPOR (FS11)
  2803 00 00 00 UGLJENIK (ČAĐ I OSTALI OBLICI UGLJENIKA NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI) (FS11)
  2804 VODONIK, RIJETKI GASOVI I OSTALI NEMETALI:
  2805 ALKALNI ILI ZEMNO-ALKALNI METALI; METALI RIJETKIH ZEMLJI, SKANDIJUM I ITRIJUM UKLJUČUJUĆI NJIHOVE MEĐUSOBNE MJEŠAVINE I LEGURE; ŽIVA:
                       II. NEORGANSKE KISJELINE I NEORGANSKA KISEONIČKA JEDINJENJA NEMETALA
  2806 HLOROVODONIK (HLOROVODONIČNA KISJELINA); HLOROSULFONSKA KISJELINA:
  2807 00 00 SUMPORNA KISJELINA; OLEUM :
  2808 00 00 00 AZOTNA KISJELINA; SULFOAZOTNE KISJELINE (DN11) (FS11) (ZS11)
  2809 DIFOSFOR PENTOKSID; FOSFORNA KISJELINA; POLIFOSFORNE KISJELINE, HEMIJSKI ODREĐENE ILI NEODREĐENE:
  2810 00 OKSIDI BORA; BORNE KISJELINE:
  2811 OSTALE NEORGANSKE KISJELINE I OSTALA NEORGANSKA KISEONIČNA JEDINJENJA NEMETALA:
                       III. HALOGENA ILI SUMPORNA JEDINJENJA NEMETALA
  2812 HALOGENIDI I OKSIHALOGENIDI NEMETALA:
  2813 SULFIDI NEMETALA; KOMERCIJALNI FOSFOR TRISULFID:
                       IV. NEORGANSKE BAZE I OKSIDI, HIDROKSIDI I PEROKSIDI METALA
  2814 AMONIJAK, BEZVODNI ILI U VODENOM RASTVORU:
  2815 NATRIJUM HIDROKSID (KAUSTIČNA SODA); KALIJUM HIDROKSID (KAUSTIČNA POTAŠA); PEROKSIDI NATRIJUMA ILI KALIJUMA:
  2816 MAGNEZIJUM HIDROKSID I PEROKSID; OKSIDI, HIDROKSIDI I PEROKSIDI STRONCIJUMA ILI BARIJUMA:
  2817 00 00 00 CINK OKSID; CINK PEROKSID (FS11)
  2818 VJEŠTAČKI KORUND, HEMIJSKI ODREĐEN ILI NEODREĐEN; ALUMINIJUM OKSID; ALUMINIJUM HIDROKSID:
  2819 OKSIDI I HIDROKSIDI HROMA:
  2820 OKSIDI MANGANA:
  2821 OKSIDI I HIDROKSIDI GVOŽĐA; ZEMLJANE BOJE KOJE SADRŽE, PO MASI 70% ILI VIŠE VEZANOG GVOŽĐA PRERAČUNATOG KAO FE2O3:
  2822 00 00 00 OKSIDI I HIDROKSIDI KOBALTA; KOMERCIJALNI OKSIDI KOBALTA (FS11)
  2823 00 00 00 OKSIDI TITANA (FS11)
  2824 OKSIDI OLOVA; MINIJUM, NARANDŽASTO OLOVO:
  2825 HIDRAZIN I HIDROKSILAMIN I NJIHOVE NEORGANSKE SOLI; OSTALE NEORGANSKE BAZE; OSTALI OKSIDI, HIDROKSIDI I PEROKSIDI METALA:
                       V. SOLI I PEROKSISOLI, NEORGANSKIH KISJELINA I METALA
  2826 FLUORIDI, FLUOROSILIKATI, FLUOROALUMINATI I OSTALE KOMPLEKSNE SOLI FLUORA:
  2827 HLORIDI, OKSIHLORIDI I HIDROKSIHLORIDI; BROMIDI I OKSIBROMIDI; JODIDI I OKSIJODIDI:
  2828 HIPOHLORITI; KOMERCIJALNI KALCIJUM-HIPOHLORIT; HLORITI; HIPOBROMITI:
  2829 HLORATI I PERHLORATI; BROMATI I PERBROMATI; JODATI I PERJODATI:
  2830 SULFIDI; POLISULFIDI, HEMIJSKI ODREĐENI ILI NEODREĐENI:
  2831 DITIONITI I SULFOKSILATI:
  2832 SULFITI; TIOSULFATI:
  2833 SULFATI; STIPSE; PEROKSOSULFATI (PERSULFATI):
  2834 NITRITI; NITRATI:
  2835 FOSFINATI (HIPOFOSFITI), FOSFONATI (FOSFITI) I FOSFATI; POLIFOSFATI, HEMIJSKI ODREĐENI ILI NEODREĐENI:
  2836 KARBONATI; PEROKSOKARBONATI (PERKARBONATI); KOMERCIJALNI AMONIJUM-KARBONAT KOJI SADRŽI AMONIJUM-KARBAMAT:
  2837 CIJANIDI, OKSICIJANIDI I KOMPLEKSNI CIJANIDI:
  2839 SILIKATI; KOMERCIJALNI SILIKATI ALKALNIH METALA:
  2840 BORATI; PEROKSOBORATI (PERBORATI):
  2841 OKSO ILI PEROKSO SOLI KISJELINA METALA:
  2842 OSTALE SOLI NEORGANSKIH KISJELINA ILI PEROKSOKISJELINA (UKLJUČUJUĆI ALUMINOSILIKATE, HEMIJSKI ODREĐENE ILI NEODREĐENE), OSIM AZIDA:
                       VI. RAZNO
  2843 PLEMENITI METALI U KOLOIDNOM STANJU; NEORGANSKA ILI ORGANSKA JEDINJENJA PLEMENITIH METALA, HEMIJSKI ODREĐENA ILI NEODREĐENA; AMALGAMI PLEMENITIH METALA:
  2844 RADIOAKTIVNI HEMIJSKI ELEMENTI I RADIOAKTIVNI IZOTOPI (UKLJUČUJUĆI FISIONE ILI OPLOĐUJUĆE HEMIJSKE ELEMENTE I IZOTOPE) I NJIHOVA JEDINJENJA; MJEŠAVINE I OSTACI KOJI SADRŽE TE PROIZVODE:
  2845 IZOTOPI, OSIM IZOTOPA IZ TAR, BROJA 2844; NEORGANSKA ILI ORGANSKA JEDINJENJA TIH IZOTOPA, HEMIJSKI ODREĐENA ILI NEODREĐENA:
  2846 NEORGANSKA ILI ORGANSKA JEDINJENJA METALA RIJETKIH ZEMLJI, ITRIJUMA ILI SKANDIJUMA ILI OD MJEŠAVINA TIH METALA:
  2847 00 00 00 VODONIK-PEROKSID, OČVRSNUT ILI NEOČVRSNUT UREOM (FS11)
  2849 KARBIDI, HEMIJSKI ODREĐENI ILI NEODREĐENI:
  2850 00 HIDRIDI, NITRIDI, AZIDI, SILICIDI I BORIDI, HEMIJSKI ODREĐENI ILI NEODREĐENI, OSIM JEDINJENJA KOJA SU TAKOĐE KARBIDI IZ TAR, BROJA 2849:
  2852 NEORGANSKA ILI ORGANSKA, ŽIVA JEDINJENJA,BEZ OBZIRA DA LI SU HEMIJSKI ODREĐENA, ISKLJUČUJUĆI AMALGAME :
  2853 FOSFIDI, NEZAVISNO JESU LI HEMIJSKI DEFINISANI ILI NE, OSIM FEROFOSFORA; OSTALA ANORGANSKA JEDINJENJA (UKLJUČUJUĆI DESTILISANU ILI ELEKTROVODLJIVU VODU I VODU SLIČNE ČISTOĆE); TEČNI VAZDUH (NEZAVISNO JESU LI IZDVOJENI PLEMENITI PLINOVI ILI NE); VAZDUH POD PRITISKOM; AMALGAMI, OSIM AMALGAMA PLEMENITIH METALA.: