Carinska tarifa

  BROJ OPIS
  ODJELJAK I ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
  ODJELJAK II BILJNI PROIZVODI
  ODJELJAK III MASNOĆE I ULJA ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG PORIJEKLA I PROIZVODI NJIHOVOG RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG PORIJEKLA
  ODJELJAK IV PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  ODJELJAK V MINERALNI PROIZVODI
  ODJELJAK VI PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  ODJELJAK VII PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  ODJELJAK VIII SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  ODJELJAK IX DRVO I PROIZVODI OD DRVETA, DRVENI UGALj, PLUTA I PROIZVODI OD PLUTE, PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI OD DRUGIH MATERIJALA ZA PLETENJE; KORPARSKI I PLETARSKI PROIZVODI
  ODJELJAK X CELULOZA OD DRVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU; HARTIJA I KARTON I PROIZVODI OD HARTIJE I KARTONA
  ODJELJAK XI TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  ODJELJAK XII OBUĆA, ŠEŠIRI, KAPE I OSTALE POKRIVKE ZA GLAVU, KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DJELOVI; PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; VJEŠTAČKO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LjUDSKE KOSE
  ODJELJAK XIII PROIZVODI OD KAMENA, GIPSA, CEMENTA, AZBESTA, BETONA, LISKUNA ILI SLIČNIH MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I PROIZVODI OD STAKLA
  ODJELJAK XIV PRIRODNI ILI KULTIVISANI BISERI, DRAGO ILI POLUDRAGO KAMENJE, PLEMENITI METALI, METALI PLATIRANI PLEMENITIM METALIMA, I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE NAKITA; METALNI NOVAC
  ODJELJAK XV PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  ODJELJAK XVI MAŠINE, APARATI I UREĐAJI; ELEKTROTEHNIČKI PROIZVODI; NJIHOVI DJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, TELEVIZIJSKI APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU SLIKE I ZVUKA, DJELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE
  ODJELJAK XVII VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  ODJELJAK XVIII OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI,PRECIZNI, MEDICINSKI I HIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; ČASOVNICI; MUZIČKI INSTRUMENTI; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  ODJELJAK XIX ORUŽJE I MUNICIJA; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  ODJELJAK XX RAZNI PROIZVODI
  ODJELJAK XXI PREDMETI UMJETNOSTI, KOLEKCIJA I STARINA