Carinska tarifa

  ODJELJAK XXI - PREDMETI UMJETNOSTI, KOLEKCIJA I STARINA
  GLAVA 97 - PREDMETI UMJETNOSTI, KOLEKCIJA I STARINA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9701 SLIKE, CRTEŽI I PASTELI, IZRAĐENI U POTPUNOSTI RUKOM, OSIM CRTEŽA IZ TAR. BROJA 4906 I ZANATSKIH PROIZVODA SLIKANIH ILI UKRAŠENIH RUKOM; KOLAŽI, MOZAICI I SLIČNE UKRASNE PLOČE:
  9702 ORIGINALNE GRAVURE, ŠTAMPANE SLIKE (GRAFIKE) I LITOGRAFIJE
  9703 ORIGINALNE SKULPTURE I KIPOVI, OD BILO KOG MATERIJALA:
  9704 00 00 00 POŠTANSKE I TAKSENE MARKE, PRIGODNI KOVERTI, PRIGODNI KOVERTI PRVOG DANA, ODŠTAMPANE, FRANKIRANE PISMONOSNE POŠILJKE I SLIČNO, UPOTRIJEBLJENI ILI NEUPOTRIJEBLJENI, OSIM ONIH IZ TARIFNOG BROJA 4907
  9705 KOLEKCIJE I PRIMJERCI OD ARHEOLOŠKOG, ETNOGRAFSKOG, ISTORIJSKOG, ZOOLOŠKOG, BOTANIČKOG, MINEROLOŠKOG, ANATOMSKOG, PALEONTOLOŠKOG ILI NUMIZMATIČKOG INTERESA:
  9706 ANTIKVITETI (STARINE), STARIJI OD 100 GODINA: