Carinska tarifa

  ODJELJAK XX - RAZNI PROIZVODI
  GLAVA 95 - IGRAČKE, REKVIZITI ZA DRUŠTVENE IGRE I SPORT; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9507 ŠTAPOVI, UDICE I OSTALI PRIBOR, ZA RIBOLOV; MREŽE ZA IZVLAČENJE UPECANIH RIBA; MREŽE ZA LEPTIRE I SLIČNE MREŽE; 'PTICE' ZA MAMLJENJE (OSIM ONIH IZ TAR, BR, 9208 I 9705) I SLIČNI REKVIZITI ZA LOV I STRELJAŠTVO:
  9507 10 00 00 − ŠTAPOVI ZA RIBOLOV
  9507 20 − UDICE, UKLJUČUJUĆI SA STRUKOVIMA:
  9507 30 00 00 − ČEKRCI ZA RIBOLOV
  9507 90 00 00 − OSTALO