Carinska tarifa

  ODJELJAK XX - RAZNI PROIZVODI
  GLAVA 94 - NAMJEŠTAJ, POSTELJINA, MADRACI, NOSAČI MADRACA, JASTUCI I SLIČNI PUNJENI PROIZVODI; LAMPE I DRUGA SVIJETLEĆA TIJELA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI ILI UKLJUČENI; OSVIJETLJENI ZNACI, OSVIJETLJENE PLOČICA IMENIMA I SLIČNO; MONTAŽNE ZGRADE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9404 NOSAČI MADRACA; PREDMETI POSTELJINE I SLIČNA ROBA (NPR,: MADRACI, JORGANI, PERINE, JASTUCI, JASTUČIĆI) SA OPRUGAMA ILI PUNJENI BILO KOJIM MATERIJALOM ILI OD CELULARNE GUME ILI PLASTIČNE MASE, UKLJUČUJUĆI PRESVUČENE:
  9404 10 00 00 − NOSAČI MADRACA
                       − MADRACI:
  9404 30 00 00 − VREĆE ZA SPAVANJE
  9404 40 − POKRIVAČI, PERINE I JORGANI ZA KREVETE:
  9404 90 − OSTALO: