Carinska tarifa

  ODJELJAK XX - RAZNI PROIZVODI
  GLAVA 94 - NAMJEŠTAJ, POSTELJINA, MADRACI, NOSAČI MADRACA, JASTUCI I SLIČNI PUNJENI PROIZVODI; LAMPE I DRUGA SVIJETLEĆA TIJELA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI ILI UKLJUČENI; OSVIJETLJENI ZNACI, OSVIJETLJENE PLOČICA IMENIMA I SLIČNO; MONTAŽNE ZGRADE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9403 OSTALI NAMJEŠTAJ I NJEGOVI DJELOVI:
  9403 10 − METALNI KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ:
  9403 20 − OSTALI METALNI NAMJEŠTAJ:
  9403 30 − DRVENI KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ:
  9403 40 − DRVENI KUHINJSKI NAMJEŠTAJ:
  9403 40 10 00 − − UGRADNE KUHINJSKE JEDINICE
  9403 40 90 00 − − OSTALO
  9403 50 00 00 − DRVENI NAMJEŠTAJ ZA SPAVAĆE SOBE
  9403 60 − OSTALI DRVENI NAMJEŠTAJ:
  9403 70 00 00 − NAMJEŠTAJ OD PLASTIČNIH MASA
                       − NAMJEŠTAJ OD OSTALIH MATERIJALA, UKLJUČUJUĆI TRSKU, PRUĆE, BAMBUS I SLIČNE MATERIJALE:
                       − DJELOVI: