Carinska tarifa

  ODJELJAK XX - RAZNI PROIZVODI
  GLAVA 94 - NAMJEŠTAJ, POSTELJINA, MADRACI, NOSAČI MADRACA, JASTUCI I SLIČNI PUNJENI PROIZVODI; LAMPE I DRUGA SVIJETLEĆA TIJELA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI ILI UKLJUČENI; OSVIJETLJENI ZNACI, OSVIJETLJENE PLOČICA IMENIMA I SLIČNO; MONTAŽNE ZGRADE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9402 MEDICINSKI, HIRURŠKI, ZUBARSKI I VETERINARSKI NAMJEŠTAJ (NPR,: OPERACIONI STOLOVI, STOLOVI ZA PREGLEDE, BOLNIČKI KREVETI SA MEHANIČKIM UREĐAJIMA, ZUBARSKE STOLICE); BERBERSKE STOLICE I SLIČNE STOLICE SA OBRTNIM, NAGINJUĆIM I DIŽUĆIM KRETANJEM; DJELOVI NAVEDENIH PROIZVODA:
  9402 10 00 − ZUBARSKE, BERBERSKE I SLIČNE STOLICE I NJIHOVI DJELOVI
  9402 90 00 − OSTALO