Carinska tarifa

  ODJELJAK XX - RAZNI PROIZVODI
  GLAVA 94 - NAMJEŠTAJ, POSTELJINA, MADRACI, NOSAČI MADRACA, JASTUCI I SLIČNI PUNJENI PROIZVODI; LAMPE I DRUGA SVIJETLEĆA TIJELA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI ILI UKLJUČENI; OSVIJETLJENI ZNACI, OSVIJETLJENE PLOČICA IMENIMA I SLIČNO; MONTAŽNE ZGRADE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9401 SJEDIŠTA (OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 9402), UKLJUČUJUĆI ONA KOJA SE MOGU PRETVORITI U LEŽAJEVE, I NJIHOVI DJELOVI:
  9402 MEDICINSKI, HIRURŠKI, ZUBARSKI I VETERINARSKI NAMJEŠTAJ (NPR,: OPERACIONI STOLOVI, STOLOVI ZA PREGLEDE, BOLNIČKI KREVETI SA MEHANIČKIM UREĐAJIMA, ZUBARSKE STOLICE); BERBERSKE STOLICE I SLIČNE STOLICE SA OBRTNIM, NAGINJUĆIM I DIŽUĆIM KRETANJEM; DJELOVI NAVEDENIH PROIZVODA:
  9403 OSTALI NAMJEŠTAJ I NJEGOVI DJELOVI:
  9404 NOSAČI MADRACA; PREDMETI POSTELJINE I SLIČNA ROBA (NPR,: MADRACI, JORGANI, PERINE, JASTUCI, JASTUČIĆI) SA OPRUGAMA ILI PUNJENI BILO KOJIM MATERIJALOM ILI OD CELULARNE GUME ILI PLASTIČNE MASE, UKLJUČUJUĆI PRESVUČENE:
  9405 SVJETILJKE I DRUGA SVIJETLEĆA TIJELA, UKLJUČUJUĆI REFLEKTORE I NJIHOVE DJELOVE, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI; OSVIJETLJENI ZNACI, OSVIJETLJENE PLOČICE SA IMENIMA I SLIČNO, SA STALNO FIKSIRANIM SVJETLOSNIM IZVOROM I NJIHOVI DJELOVI NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI:
  9406 MONTAŽNE ZGRADE: