Carinska tarifa

  ODJELJAK XVIII - OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI,PRECIZNI, MEDICINSKI I HIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; ČASOVNICI; MUZIČKI INSTRUMENTI; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  GLAVA 92 - MUZIČKI INSTRUMENTI, DJELOVI I PRIBOR OVIH PROIZVODA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9201 KLAVIRI, UKLJUČUJUĆI I AUTOMATSKE KLAVIRE; KLAVSENI I OSTALI KLAVIJATURNI INSTRUMENTI SA ŽICAMA:
  9202 OSTALI MUZIČKI INSTRUMENTI SA ŽICAMA (NPR,: GITARE, VIOLINE, HARFE):
  9205 DUVAČKI MUZIČKI INSTRUMENTI (NPR,: ORGULJE, HARMONIKE, KLARINETI, TRUBE, GAJDE), OSIM VAŠARSKIH ORGULJA I MEHANIČKIH ULIČNIH ORGULJA
  9206 00 00 00 UDARAČKI MUZIČKI INSTRUMENTI (NPR,: BUBNJEVI, KSILOFONI, CIMBALA, KASTANJETE, MARAKASI)
  9207 MUZIČKI INSTRUMENTI, ČIJI SE ZVUK ELEKTRIČNO PROIZVODI ILI SE MORA ELEKTRIČNO POJAČATI (NPR,: ORGULJE, GITARE, HARMONIKE):
  9208 MUZIČKE KUTIJE, VAŠARSKE ORGULJE, MEHANIČKE ULIČNE ORGULJE, MEHANIČKE PTICE PJEVAČICE, MUZIČKE TESTERE I OSTALI MUZIČKI INSTRUMENTI, KOJI SE NE SVRSTAVAJU NI U JEDAN DRUGI TARIFNI BROJ OVE GLAVE; VABILA SVIH VRSTA; PIŠTALJKE, ROGOVI ZA DOZIVANJE I OSTALI USNI DUVAČKI SIGNALNI INSTRUMENTI:
  9209 DJELOVI (NPR,: MEHANIZMI ZA MUZIČKE KUTIJE) I PRIBOR (NPR,: KARTICE, PLOČE I VALJCI ZA MEHANIČKE INSTRUMENTE) ZA MUZIČKE INSTRUMENTE; METRONOMI, TONSKE VILJUŠKE I PIŠTALJKE (ZA DAVANJE TONOVA) SVIH VRSTA: