Carinska tarifa

  ODJELJAK XVIII - OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI,PRECIZNI, MEDICINSKI I HIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; ČASOVNICI; MUZIČKI INSTRUMENTI; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  GLAVA 90 - OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI,PRECIZNI, MEDICINSKI I HIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9001 OPTIČKA VLAKNA I SNOPOVI OPTIČKIH VLAKANA; KABLOVI OD OPTIČKIH VLAKANA OSIM ONIH IZ TAR. BROJA 8544; LISTOVI I PLOČE OD POLARIZUJUĆEG MATERIJALA; SOČIVA (UKLJUČUJUĆI KONTAKTNA SOČIVA), PRIZME, OGLEDALA I OSTALI OPTIČKI ELEMENTI OD BILO KOG MATERIJALA, NEMONTIRANI, OSIM TAKVIH OPTIČKI NEOBRAĐENIH ELEMENATA OD STAKLA:
  9002 SOČIVA, PRIZME, OGLEDALA I DRUGI OPTIČKI ELEMENTI OD BILO KOG MATERIJALA, MONTIRANI, KOJI SU DJELOVI ILI PRIBOR INSTRUMENATA ILI APARATA, OSIM TAKVIH OPTIČKI NEOBRAĐENIH ELEMENATA OD STAKLA:
  9003 OKVIRI ZA NAOČARE ILI SLIČNE PROIZVODE I NJIHOVI DJELOVI:
  9004 NAOČARE I SLIČNI PROIZVODI, KOREKTIVNI, ZAŠTITNI I OSTALI:
  9005 DURBINI (SA JEDNIM ILI DVA OBJEKTIVA), OPTIČKI TELESKOPI I NJIHOVA POSTOLJA; OSTALI ASTRONOMSKI INSTRUMENTI I NJIHOVA POSTOLJA, OSIM INSTRUMENATA ZA RADIO ASTRONOMIJU:
  9006 FOTOGRAFSKI APARATI (OSIM KINEMATOGRAFSKI); FOTOGRAFSKI FLEŠ APARATI I FLEŠ SIJALICE (OSIM SIJALICA SA PRAŽNJENJEM IZ TAR.BROJA 8539):
  9007 FILMSKE KAMERE I FILMSKI PROJEKTORI, UKLJUČUJUĆI I SA UGRAĐENIM APARATIMA ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA:
  9008 PROJEKTORI SLIKA, OSIM KINEMATOGRAFSKIH; FOTOGRAFSKI APARATI (OSIM KINEMATOGRAFSKIH) ZA POVEĆAVANJE I UMANJIVANJE:
  9010 APARATI I OPREMA ZA FOTOGRAFSKE (UKLJUČUJUĆI KINEMATOGRAFSKE) LABORATORIJE, NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU U OVOJ GLAVI; NEGATOSKOPI; EKRANI ZA PROJEKCIJE:
  9011 OPTIČKI MIKROSKOPI, UKLJUČUJUĆI ONE ZA MIKROFOTOGRAFIJU, MIKROKINEMATOGRAFIJU I MIKROPROJEKCIJU:
  9012 MIKROSKOPI, OSIM OPTIČKIH MIKROSKOPA; DIFRAKCIONI APARATI:
  9013 LASERI, OSIM LASERSKIH DIODA; OSTALI OPTIČKI UREĐAJI I INSTRUMENTI NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU U OVOJ GLAVI:
  9014 KOMPASI; OSTALI NAVIGACIONI INSTRUMENTI I APARATI:
  9015 GEODETSKI(UKLJUČUJUĆI FOTOGRAMETRIJSKE), HIDROGRAFSKI, OKEANOGRAFSKI, HIDROLOŠKI, METEOROLOŠKI I GEOFIZIČKI INSTRUMENTI I APARATI, OSIM KOMPASA; DALJINOMERI:
  9016 00 VAGE, OSJETLJIVOSTI 5 CENTIGRAMA ILI VIŠE, SA ILI BEZ TEGOVA:
  9017 INSTRUMENTI I APARATI ZA CRTANJE, OBILJEŽAVANJE ILI MATEMATIČKO RAČUNANJE (NPR: APARATI ZA CRTANJE, PANTOGRAFI, UGLOMJERI, PRIBOR ZA CRTANJE U SETU, LOGARITMARI, KALKULATORI U OBLIKU OKRUGLE PLOČE); INSTRUMENTI ZA MJERENJE DUŽINE, KOJI SE DRŽE U RUCI (NPR,: MERNE ŠIPKE I TRAKE, MIKROMETARSKA MERILA, MERILA SA NONIJUSOM), NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU U OVOJ GLAVI:
  9018 INSTRUMENTI I APARATI ZA MEDICINU, HIRURGIJU, ZUBARSTVO ILI VETERINU, UKLJUČUJUĆI SCINTIGRAFSKE I DRUGE ELEKTROMEDICINSKE APARATE I APARATE ZA ISPITIVANJE VIDA:
  9019 APARATI ZA MEHANOTERAPIJU; APARATI ZA MASAŽU; APARATI ZA PSIHOLOŠKA TESTIRANJA; APARATI ZA OZONOTERAPIJU, OKSIGENOTERAPIJU, AEROSOL TERAPIJU, VJEŠTAČKO DISANJE I OSTALI TERAPEUTSKI APARATI ZA DISANJE:
  9020 00 OSTALI APARATI ZA DISANJE I GAS MASKE, OSIM ZAŠTITNIH MASKI BEZ MEHANIČKIH DJELOVA I IZMENLJIVIH FILTERA:
  9021 ORTOPEDSKE SPRAVE, UKLJUČUJUĆI ŠTAKE, HIRURŠKE POJASEVE I POTPASAČE (UTEGE); ŠINE I DRUGE SPRAVE ZA PRELOME; VJEŠTAČKI DJELOVI TIJELA; APARATI ZA POBOLJŠANJE SLUHA I DRUGI APARATI KOJI SE NOSE ILI UGRAĐUJU U TIJELO DA BI NADOKNADILI NEDOSTATAK ILI INVALIDNOST:
  9022 RENDGEN APARATI I APARATI KOJI KORISTE ALFA, BETA ILI GAMA ILI DRUGO JUNIZIRAJUĆE ZRAČENJE, NEZAVISNO JESU LI NAMIJENJENI ZA UPOREBU U MEDICINI, HIRURGIJI, ZUBARSTVU ILI VETERINI, UKLJUČUJUĆI APARATE ZA RADIOGRAFIJU ILI RADIOTERAPIJU, RENDGENSKE CIJEVI I DRUGI GENERATORI RENDGENSKIH ZRAKA, GENERATORI VISOKOG NAPONA, KOMANDNE TABLE I PULTOVI, EKRANI, STOLOVI, STOLICE I SLIČNO ZA ISPITIVANJE I LIJEČENJE:
  9023 00 INSTRUMENTI, APARATI I MODELI NAMENJENI ZA SVRHE DEMONSTRIRANJA (NPR,: ZA OBRAZOVANJE ILI IZLOŽBE), KOJI SU NEPODESNI ZA DRUGE UPOTREBE: (DN11)
  9024 MAŠINE I APARATI ZA ISPITIVANJE TVRDOĆE, ČVRSTOĆE NA KIDANJE ILI SABIJANJE, ELASTIČNOSTI ILI OSTALIH MEHANIČKIH SVOJSTAVA MATERIJALA (NPR,: METALA, DRVETA, TEKSTILA, HARTIJE, PLASTIČNIH MASA):
  9025 HIDROMETRI I SLIČNI PLUTAJUĆI INSTRUMENTI, TERMOMETRI, PIROMETRI, BAROMETRI, HIGROMETRI I PSIHROMETRI, UKLJUČUJUĆI KOMBINACIJE OVIH INSTRUMENATA, SA ILI BEZ MOGUĆNOSTI REGISTROVANJA:
  9026 INSTRUMENTI I APARATI ZA MJERENJE ILI KONTROLU PROTOKA, NIVOA, PRITISKA ILI OSTALIH PROMJENLJIVIH VELIČINA TEČNOSTI ILI GASOVA (NPR,: MJERAČI PROTOKA, POKAZIVAČI NIVOA, MANOMETRI, MJERAČI KOLIČINE TOPLOTE), OSIM INSTRUMENATA I APARATA IZ TAR. BR. 9014, 9015, 9028 ILI 9032:
  9027 INSTRUMENTI I APARATI ZA FIZIČKE I HEMIJSKE ANALIZE (NPR,: POLARIMETRI, REFRAKTOMETRI, SPEKTROMETRI, APARATI ZA ANALIZU GASA ILI DIMA); INSTRUMENTI I APARATI ZA MJERENJE I KONTROLU VISKOZITETA, POROZNOSTI, EKSPANZIJE, POVRŠINSKOG NAPONA I SLIČNO; INSTRUMENTI I APARATI ZA KALORIMETRIJSKA, AKUSTIČNA I FOTOMETRIJSKA MJERENJA ILI KONTROLU (UKLJUČUJUĆI EKSPOZIMETRE); MIKROTOMI:
  9028 MJERAČI POTROŠNJE ILI PROIZVODNJE GASOVA, TEČNOSTI ILI ELEKTRICITETA, UKLJUČUJUĆI MJERAČE ZA NJIHOVO BAŽDARENJE:
  9029 BROJAČI OBRTAJA, BROJAČI PROIZVODNJE, TAKSIMETRI, BROJAČI KILOMETARA, BROJAČI KORAKA I SLIČNO; POKAZIVAČI BRZINE I TAHOMETRI, OSIM ONIH IZ TAR. BR. 9014 I 9015; STROBOSKOPI:
  9030 OSCILOSKOPI, SPEKTRALNI ANALIZATORI I OSTALI INSTRUMENTI I APARATI ZA MJERENJE I ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH VELIČINA, ISKLJUČUJUĆI ELEKTRIČNA BROJILA IZ TAR. BROJA 9028; INSTRUMENTI I APARATI ZA MJERENJE ILI OTKRIVANJE ALFA, BETA, GAMA, RENDGENSKIH, KOSMIČKIH ILI DRUGIH JONIZUJUĆIH ZRAČENJA:
  9031 INSTRUMENTI, APARATI I MAŠINE ZA MJERENJE ILI KONTROLU, NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU U OVOJ GLAVI; PROJEKTORI PROFILA:
  9032 INSTRUMENTI I APARATI ZA AUTOMATSKU REGULACIJU ILI UPRAVLJANJE:
  9033 00 DJELOVI I PRIBOR (NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU U OVOJ GLAVI) ZA MAŠINE, UREĐAJE, INSTRUMENTE ILI APARATE IZ GLAVE 90: