Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 87 - VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8709 SAMOHODNA RADNA KOLICA (AUTOKARE) BEZ UREĐAJA ZA DIZANJE I MANIPULACIJU, KOJA SE KORISTE U FABRIKAMA, SKLADIŠTIMA, LUKAMA ILI NA AERODROMIMA, ZA PREVOZ ROBE NA KRATKIM RASTOJANJIMA; VUČNA VOZILA, KOJA SE KORISTE NA PERONIMA ŽELJEZNIČKIH STANICA; DJELOVI NAVEDENEIH VOZILA
                       − VOZILA:
  8709 90 00 00 − DJELOVI