Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 87 - VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8707 KAROSERIJE (UKLJUČUJUĆI I KABINE) ZA MOTORNA VOZILA IZ TAR, BR, 8701 DO 8705:
  8707 10 − ZA VOZILA IZ TAR, BR, 8703:
  8707 90 − OSTALE:
  8707 90 10 00 − − ZA INDUSTRIJSKU MONTAŽU: TRAKTORA JEDNOOSOVINSKIH IZ TAR, PODBROJA 8701 10; VOZILA IZ TAR, BROJA 8704 BILO SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM NA PALJENJE POMOĆU KOMPRESIJE (DIZEL ILI POLU-DIZEL), ZAPREMINE CILINDARA DO 2 500 CM3, ILI SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM NA PALJENJE POMOĆU SVJEĆICE, ZAPREMINE CILINDARA DO 2 800 CM3; MOTORNIH VOZILA ZA SPECIJALNE SVRHE IZ TAR, BROJA 8705
  8707 90 90 00 − − OSTALE