Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 87 - VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8704 MOTORNA VOZILA ZA PREVOZ ROBE:
  8704 10 − SAMOISTOVARNA, KONSTRUISANA ZA RAD VAN PUTNE MREŽE-DAMPERI:
                       − OSTALA, SAMO SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM NA PALJENJE POMOĆU KOMPRESIJE (DIZEL ILI POLUDIZEL):
                       − OSTALA, SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM NA PALJENJE SAMO POMOĆU SVJEĆICE:
                       − OSTALO, SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTARNJIM SAGORIJEVANJEM NA PALJENJE POMOĆU KOMPRESIJE (DIZELSKIM ILI POLUDIZEL) I SA ELEKTRIČNIM MOTOROM KAO POGONSKIM MOTORIMA:
                       − OSTALO, SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTARNJIM SAGORIJEVANJEM NA PALJENJE POMOĆU SVJEĆICE I SA ELEKTRIČNIM MOTOROM KAO POGONSKIM MOTORIMA:
  8704 60 00 00 − OSTALO, SAMO SA ELEKTRIČNIM POGONSKIM MOTOROM
  8704 90 00 00 − OSTALA