Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 86 - ŠINSKA VOZILA I NJIHOVI DJELOVI; ŽELJEZNIČKI I TRAMVAJSKI KOLOSJEČNI SKLOPOVI I PRIBOR I NJIHOVI DJELOVI; MEHANIČKA I ELEKTROMEHANIČKA SIGNALNA OPREMA ZA SAOBRAĆAJ SVIH VRST
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8606 ŽELJEZNIČKI ILI TRAMVAJSKI TERETNI VAGONI, NESAMOHODNI:
  8606 10 00 00 − VAGONI CISTIJERNE I SLIČNO
  8606 30 00 00 − SAMOISTOVARNI VAGONI, OSIM ONIH IZ TAR, PODBROJEVA 8606 10
                       − OSTALI: