Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 86 - ŠINSKA VOZILA I NJIHOVI DJELOVI; ŽELJEZNIČKI I TRAMVAJSKI KOLOSJEČNI SKLOPOVI I PRIBOR I NJIHOVI DJELOVI; MEHANIČKA I ELEKTROMEHANIČKA SIGNALNA OPREMA ZA SAOBRAĆAJ SVIH VRST
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8602 OSTALE ŠINSKE LOKOMOTIVE; LOKOMOTIVSKI TENDERI: (DN11)
  8602 10 00 00 − DIZEL ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE
  8602 90 00 00 − OSTALO