Carinska tarifa

  ODJELJAK XVI - MAŠINE, APARATI I UREĐAJI; ELEKTROTEHNIČKI PROIZVODI; NJIHOVI DJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, TELEVIZIJSKI APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU SLIKE I ZVUKA, DJELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE
  GLAVA 85 - ELEKTRIČNE MAŠINE I OPREMA I NJIHOVI DJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA; TELEVIZIJSKI APARATI ZA SNIMANJE I REPORODUKCIJU SLIKE I ZVUKA, DJELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8501 ELEKTROMOTORI I ELEKTRIČNI GENERATORI (OSIM GENERATORSKIH AGREGATA):
  8502 ELEKTRIČNI GENERATORSKI AGREGATI I ROTACIONI KONVERTORI (PRETVARAČI):
  8503 00 DJELOVI POGODNI ZA UPOTREBU ISKLJUČIVO ILI UGLAVNOM SA MAŠINAMA IZ TAR, BR, 8501 ILI 8502:
  8504 ELEKTRIČNI TRANSFORMATORI, STATIČKI KONVERTORI (NPR,: ISPRAVLJAČI) I INDUKTIVNI KALEMOVI:
  8505 ELEKTROMAGNETI; PERMANENTNI MAGNETI I PROIZVODI PREDVIĐENI DA POSTANU PERMANENTNI MAGNETI POSLE MAGNETISANJA; STEZNE GLAVE, STEZNE NAPRAVE I SLIČNI DRŽAČI RADNIH PREDMETA, NA BAZI ELEKTROMAGNETA ILI PERMANENTNIH MAGNETA; ELEKTROMAGNETNE SPOJNICE I KOČNICE; ELEKTROMAGNETSKE GLAVE ZA DIZANJE:
  8506 PRIMARNE ĆELIJE I PRIMARNE BATERIJE:
  8507 ELEKTRIČNI AKUMULATORI, UKLJUČUJUĆI SEPARATORE ZA NJIH, PRAVOUGAONE ILI NE (UKLJUČUJUĆI KVADRATNE):
  8508 USISIVAČI:
  8509 ELEKTROMEHANIČKI APARATI ZA DOMAĆINSTVO, SA UGRAĐENIM ELEKTROMOTOROM, OSIM USISIVAČA IZ TARIFNOG BROJA 8508:
  8510 APARATI ZA BRIJANJE I ŠIŠANJE I APARATI ZA DEPILACIJU, SA UGRAĐENIM ELEKTROMOTOROM:
  8511 ELEKTRIČNA OPREMA ZA PALJENJE I POKRETANJE MOTORA SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM KOJI SE PALE POMOĆU SVJEĆICE ILI KOMPRESIJE (NA PRIMJER:MAGNETI ZA PALJENJE, DINAMO-MAGNETI, KALEMOVI ZA PALJENJE, SVJEĆICE ZA PALJENJE I SVJEĆICE ZA ZAGRIJAVANJE, ELEKTRO POKRETAČI); GENERATORI (NA PRIMJER: DINAMO-MAŠINE I ALTERNATORI) I REGLERI ZA NJIH:
  8512 ELEKTRIČNA OPREMA ZA OSVJETLJAVANJE I SIGNALIZACIJU (OSIM PROIZVODA IZ TARIFNOG BROJA 8539), BRISAČI VJETROBRANA, UREĐAJI ZA ODMRZAVANJE I UREĐAJI ZA ODMAGLJIVANJE, ZA BICIKLE I MOTORNA VOZILA:
  8513 PRENOSNE ELEKTRIČNE SVJETILJKE SA SOPSTVENIM IZVOROM ENERGIJE (NPR,: PRIMARNE BATERIJE, AKUMULATORI ILI DINAME), OSIM OPREME ZA OSVJETLJAVANJE IZ TAR, BROJA 8512:
  8514 INDUSTRIJSKE I LABORATORIJSKE ELEKTRIČNE PEĆI (UKLJUČUJUĆI INDUKCIONE ILI DIELEKTRIČNE); OSTALA INDUSTRIJSKA ILI LABORATORIJSKA OPREMA ZA INDUKCIONU ILI DIELEKTRIČNU TERMIČKU OBRADU MATERIJALA:
  8515 MAŠINE I APARATI ZA MEKO I TVRDO LEMLJENJE I ZAVARIVANJE, ELEKTRIČNI (UKLJUČUJUĆI ELEKTRIČNO ZAGRIJAVANI GAS), LASERSKI ILI NA PRINCIPU DRUGE SVJETLOSTI ILI FOTONSKOG SNOPA, ULTRAZVUKA, ELEKTRONSKOG SNOPA, MAGNETNIH IMPULSA ILI LUKA PLAZME, UKLJUČUJUĆI I ONE KOJI MOGU DA VRŠE SJEČENJE; ELEKTRIČNE MAŠINE I APARATI ZA VRUĆE PRSKANJE METALA ILI KERMETA:
  8516 ELEKTRIČNI PROTOČNI I AKUMULACIONI GRIJAČI VODE I POTAPAJUĆI GRIJAČI; ELEKTRIČNI APARATI ZA GRIJANJE PROSTORA I ELEKTRIČNI UREĐAJI ZA GRIJANJE TLA; ELEKTRO-TERMIČKI APARATI ZA UREĐIVANJE KOSE (NPR : APARATI ZA SUŠENJE KOSE, APARATI ZA KOVRDŽANJE KOSE) I APARATI ZA SUŠENJE RUKU; ELEKTRIČNE PEGLE; OSTALI ELEKTROTERMIČKI UREĐAJI ZA DOMAĆINSTVO; ELEKTRIČNI GREJNI OTPORNICI, OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 8545:
  8517 TELEFONSKI APARATI, UKLJUČUJUĆI PAMETNE TELEFONE I OSTALE TELEFONE ZA MOBILNE RADIO TELEFONSKE MREŽE ILI DRUGE BEŽIČNE MREŽE; OSTALI APARATI ZA SLANJE ILI PRIMANJE GLASA, SLIKE ILI DRUGIH PODATAKA, UKLJUČUJUĆI APARATE ZA KOMUNIKACIJU U ŽIČNOJ ILI BEŽIČNOJ MREŽI (KAO ŠTO JE LOKALNA ILI MREŽA ZA ŠIROKO PODRUČJE), OSIM PREDAJNIKA ILI PRIJEMNIKA IZ TARIFNOG BROJA 8443, 8525, 8527 ILI 8528:
  8518 MIKROFONI I NJIHOVI STATIVI; ZVUČNICI, UKLJUČUJUĆI I ZVUČNIKE U ZVUČNIM KUTIJAMA; SLUŠALICE, UKLJUČUJUĆI KOMBINOVANE SA MIKROFONOM I KOMPLETI KOJI SE SASTOJE OD MIKROFONA I JEDNOG ILI VIŠE ZVUČNIKA; AUDIO-FREKVENTNI ELEKTRIČNI POJAČIVAČI; ELEKTRIČNI KOMPLETI ZA POJAČAVANJE ZVUKA:
  8519 APARATI ZA SNIMANJE ILI REPRODUKCIJU ZVUKA:
  8521 APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU SLIKE, SA ILI BEZ UGRAĐENOG VIDEO TJUNERA (PRIJEMNIKA):
  8522 DJELOVI I PRIBOR KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ISKLJUČIVO ILI UGLAVNOM SA APARATIMA IZ TAR, BROJEVA 8519 ILI 8521:
  8523 DISKOVI, TRAKE, POLUPROVODNIČKI UREĐAJI ZA ČUVANJE PODATAKA, ?PAMETNE? KARTICE I OSTALE PODLOGE ZA SNIMANJE ZVUKA ILI DRUGIH FENOMENA, BEZ OBZIRA DA LI SU SNIMLJENI ILI NE, UKLJUČUJUĆI MATRICE I GALVANSKE OTISKE ZA PROIZVODNJU DISKOVA, OSIM PROIZVODA IZ GLAVE 37:
  8524 MODULI SA RAVNIM EKRANOM, NEZAVISNO DA LI SADRŽE EKRANE OSETLJIVE NA DODIR:
  8525 PREDAJNICI ZA RADIO DIFUZIJU ILI TELEVIZIJU, UKLJUČUJUĆI ONE SA UGRAĐENIM PRIJEMNIKOM ILI APARATOM ZA SNIMANJE ILI REPRODUKCIJU ZVUKA; TELEVIZIJSKE KAMERE, DIGITALNO FOTOAPARATI I VIDEO KAMERE SA REKORDERIMA (KAMKODERI):
  8526 RADARI, UREĐAJI ZA RADIO-NAVIGACIJU I UREĐAJI ZA RADIO-DALJINSKO UPRAVLJANJE:
  8527 PRIJEMNICI ZA RADIO-DIFUZIJU, UKLJUČUJUĆI I PRIJEMNIKE KOMBINOVANE U ISTOM KUĆIŠTU SA APARATOM ZA SNIMANJE ILI REPRODUKCIJU ZVUKA ILI ČASOVNIKOM:
  8528 MONITORI I PROJEKTORI, KOJI NE SADRŽE TELEVIZIJSKI PRIJEMNIK; TELEVIZIJSKI PRIJEMNICI SA ILI BEZ UGRAĐENIH RADIO PRIJEMNIKA ILI APARATA ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA ILI SLIKE:
  8529 DJELOVI POGODNI ZA UPOTREBU ISKLJUČIVO ILI UGLAVNOM SA APARATIMA IZ TAR. BR. 8524 DO 8528:
  8530 ELEKTRIČNA OPREMA ZA SIGNALIZACIJU, SIGURNOST, UPRAVLJANJE ILI KONTROLU SAOBRAĆAJA NA ŽELEZNIČKIM I TRAMVAJSKIM PRUGAMA, DRUMOVIMA, UNUTRAŠNJIM VODENIM PUTEVIMA, PARKIRALIŠTIMA, LUKAMA ILI AERODROMIMA (OSIM OPREME IZ TAR, BROJA 8608):
  8531 ELEKTRIČNI APARATI ZA ZVUČNU ILI VIZUELNU SIGNALIZACIJU (NPR,: ZVONA, SIRENE, POKAZNE (INDIKATORSKE) TABLE, ALARMNI APARATI ZA ZAŠTITU OD KRAĐE ILI POŽARA), OSIM ONIH IZ TAR, BR, 8512 I 8530:
  8532 ELEKTRIČNI KONDENZATORI, KONSTANTNI, PROMENLJIVI ILI PODEŠLJIVI (UNAPRIJED PODEŠENI):
  8533 ELEKTRIČNI OTPORNICI (UKLJUČUJUĆI REOSTATE I POTENCIOMETRE), OSIM GREJNIH OTPORNIKA:
  8534 00 ŠTAMPANA KOLA:
  8535 ELEKTRIČNI APARATI ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE ILI ZAŠTITU ELEKTRIČNIH STRUJNIH KOLA ILI ZA OSTVARIVANJE PRIKLJUČIVANJA ZA ILI U ELEKTRIČNIM STRUJNIM KOLIMA (NPR,: PREKIDAČI, OSIGURAČI, ODVODNICI PRENAPONA, OGRANIČAVAČI NAPONA, PRIGUŠIVAČI TALASA VISOKE FREKVENCIJE, UTIKAČI I DRUGI KONEKTORI, RAZVODNE KUTIJE), ZA NAPONE PREKO 1000 V:
  8536 ELEKTRIČNI APARATI ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE ILI ZAŠTITU ELEKTRIČNIH STRUJNIH KOLA ILI ZA OSTVARIVANJE PRIKLJUČIVANJA ZA ILI U ELEKTRIČNIM STRUJNIM KOLIMA (NPR,: PREKIDAČI, RELEJI, OSIGURAČI, PRIGUŠIVAČI TALASA VISOKE FREKVENCIJE, UTIKAČI I UTIČNICE, SIJALIČNA GRLA I OSTALI KONEKTORI, RAZVODNE KUTIJE), ZA NAPONE DO 1000 V; KONEKTORI ZA OPTIČKA VLAKNA, SNOPOVE OPTIČKIH VLAKANA ILI OPTIČKE KABLOVE:
  8537 TABLE, PLOČE, PULTOVI, STOLOVI, ORMARI I OSTALE OSNOVE, OPREMLJENI SA DVA ILI VIŠE PROIZVODA IZ TAR, BROJEVA 8535 I 8536, ZA ELEKTRIČNO UPRAVLJANJE ILI RAZVOĐENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, UKLJUČUJUĆI ONE SA UGRAĐENIM INSTRUMENTIMA I APARATIMA IZ GLAVE 90 I APARATIMA ZA NUMERIČKO UPRAVLJANJE, OSIM KOMUTACIONIH APARATA IZ TAR, BROJA 8517:
  8538 DJELOVI POGODNI ZA UPOTREBU ISKLJUČIVO ILI UGLAVNOM SA APARATIMA IZ TAR, BR, 8535, 8536 ILI 8537:
  8539 ELEKTRIČNE SIJALICE SA VLAKNIMA I ELEKTRIČNE SIJALICE SA PRAŽNJENJEM, UKLJUČUJUĆI ZATVORENE REFLEKTORSKE ULOŠKE SA UGRAĐENIM SIJALICAMA I ULTRALJUBIČASTE I INFRACRVENE SIJALICE; LUČNE SIJALICE; IZVORI SVJETLOSTI SA SVJETLEĆIM DIODAMA (LED):
  8540 TERMOJONSKE, HLADNOKATODNE I FOTOKATODNE ELEKTRONSKE CIJEVI (NPR : VAKUUMSKE CIJEVI ILI CIJEVI PUNJENE PAROM ILI GASOM, ISPRAVLJAČKE CIJEVI SA ŽIVINIM LUKOM, KATODNE CIJEVI, CIJEVI ZA TELEVIZIJSKE KAMERE):
  8541 POLUVODIČKI ELEMENTI (NPR. DIODE, TRANZISTORI, POLUVODIČKI ELEMENTI); FOTOOSJETLJIVI POLUVODIČKI ELEMENTI, UKLJUČUJUĆI FOTONAPONSKE ĆELIJE, SASTAVLJENI ILI NESASTAVLJENE U MODULE ILI PLOČE ILI NE; SVJETLEĆE DIODE (LED), NEZAVISNO JESU LI SASTAVLJENE SA DRUGIM SVJETLEĆIM DIODAMA (LED) ILI NE; MONTIRANI PIEZOELEKTRIČNI KRISTALI:
  8542 ELEKTRONSKA INTEGRISANA KOLA:
  8543 ELEKTRIČNE MAŠINE I APARATI S POSEBNIM FUNKCIJAMA, NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU U OVOJ GLAVI:
  8544 IZOLOVANA ŽICA (UKLJUČUJUĆI EMAJLIRANU I ANODIZIRANU ŽICU), KABLOVI (UKLJUČUJUĆI KOAKSIJALNE KABLOVE) I OSTALI IZOLOVANI ELEKTRIČNI PROVODNICI, SA ILI BEZ KONEKTORA; KABLOVI OD OPTIČKIH POJEDINAČNO OPLAŠTENIH VLAKANA, KOMBINOVANI ILI NE SA ELEKTRIČNIM PROVODNICIMA, SA ILI BEZ KONEKTORA:
  8545 UGLJENE ELEKTRODE, UGLJENE ČETKICE, UGALJ ZA BATERIJE I DRUGI PROIZVODI OD GRAFITA ILI DRUGOG UGLJENA, SA ILI BEZ METALA, ZA ELEKTRIČNE SVRHE:
  8546 ELEKTRIČNI IZOLATORI OD BILO KOG MATERIJALA:
  8547 IZOLACIONI DJELOVI ZA ELEKTRIČNE MAŠINE, UREĐAJE ILI OPREMU, IZRAĐENI U CJELINI OD IZOLACIONOG MATERIJALA ILI SAMO SA MANJIM KOMPONENTAMA OD METALA (NPR,: ČAURE SA NAVOJEM) UGRAĐENIM ZA VRIJEME PRESOVANJA ISKLJUČIVO RADI SPAJANJA, OSIM IZOLATORA IZ TAR, BROJA 8546; CIJEVI ZA ELEKTRIČNE PROVODNIKE I SPOJNICE ZA NJIH, OD PROSTIH METALA, OBLOŽENE IZOLACIONIM MATERIJALOM:
  8548 00 ELEKTRIČNI DJELOVI MAŠINA I APARATA, NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU U OVOJ GLAVI:
  8549 ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OSTACI I OTPACI: