Carinska tarifa

  ODJELJAK XVI - MAŠINE, APARATI I UREĐAJI; ELEKTROTEHNIČKI PROIZVODI; NJIHOVI DJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, TELEVIZIJSKI APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU SLIKE I ZVUKA, DJELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE
  GLAVA 84 - NUKLEARNI REAKTORI, KOTLOVI, MAŠINE I MEHANIČKI UREĐAJI I NJIHOVI DJELOVI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8401 NUKLEARNI REAKTORI; GORIVNI ELEMENTI (PATRONE), NEOZRAČENI, ZA NUKLEARNE REAKTORE; MAŠINE I APARATI ZA SEPARACIJU IZOTOPA:
  8402 KOTLOVI ZA PROIZVODNJU VODENE I DRUGE PARE (OSIM KOTLOVA ZA CENTRALNO GRIJANJE KOJI MOGU DA PROIZVEDU PARU NISKOG PRITISKA); KOTLOVI ZA PREGRIJANU VODU:
  8403 KOTLOVI ZA CENTRALNO GRIJANJE, OSIM KOTLOVA IZ TAR, BROJA 8402:
  8404 POMOĆNI UREĐAJI ZA KOTLOVE IZ TAR, BR, 8402 ILI 8403 (NPR,: EKONOMAJZERI, PREGRIJAČI, ODSTRANJIVAČI ČAĐI, REKUPERATORI GASA); KONDENZATORI ZA ENERGETSKE JEDINICE NA VODENU ILI DRUGU PARU:
  8405 GENERATORI ZA GENERATORSKI ILI VODENI GAS, SA ILI BEZ SVOJIH PREČISTAČA; ACETILENSKI GENERATORI I SLIČNI GENERATORI VLAŽNOG POSTUPKA, SA ILI BEZ SVOJIH PREČISTAČA:
  8406 TURBINE NA VODENU I DRUGU PARU:
  8407 KLIPNI MOTORI SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM, NA PALJENJE POMOĆU SVIJEĆICE, SA NAIZMJENIČNIM ILI OBRTNIM KRETANJEM KLIPA:
  8408 KLIPNI MOTORI SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM, NA PALJENJE POMOĆU KOMPRESIJE (DIZEL ILI POLUDIZEL):
  8409 DJELOVI POGODNI ISKLJUČIVO ILI UGLAVNOM ZA MOTORE IZ TAR, BR, 8407 ILI 8408:
  8410 HIDRAULIČNE TURBINE, VODENA KOLA I NJIHOVI REGULATORI: (DN11)
  8411 TURBOMLAZNI MOTORI, TURBOPROPELERNI MOTORI I OSTALE GASNE TURBINE:
  8412 OSTALE POGONSKE MAŠINE I MOTORI:
  8413 PUMPE ZA TEČNOSTI, OPREMLJENE ILI NE MJERNIM UREĐAJIMA; ELEVATORI TEČNOSTI:
  8414 VAZDUŠNE ILI VAKUUM PUMPE, VAZDUŠNI ILI GASNI KOMPRESORI I VENTILATORI; VENTILACIONI ILI RECIRKULACIONI ODSTRANJIVAČI MIRISA SA UGRAĐENIM VENTILATOROM, UKLJUČUJUĆI ONE OPREMLJENE FILTERIMA; KABINETI ZA BIOLOŠKU SIGURNOST NEPROPUSNI ZA PLINOVE, NEZAVISNO JESU LI OPREMLJENI FILTERIMA:
  8415 UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU, KOJI SE SASTOJE OD VENTILATORA NA MOTORNI POGON I ELEMENATA ZA MIJENJANJE TEMPERATURE I VLAŽNOSTI VAZDUHA, UKLJUČUJUĆI MAŠINE U KOJIMA SE VLAŽNOST NE MOŽE REGULISATI NEZAVISNO OD TEMPERATURE:
  8416 GORIONICI ZA LOŽIŠTA NA TEČNO GORIVO, NA ČVRSTO GORIVO U PRAHU ILI NA GAS; MEHANIČKI UREĐAJI ZA LOŽENJE, UKLJUČUJUĆI NJIHOVE MEHANIČKE REŠETKE, MEHANIČKE ODSTRANJIVAČE PEPELA I SLIČNE UREĐAJE:
  8417 INDUSTRIJSKE ILI LABORATORIJSKE PEĆI, UKLJUČUJUĆI PEĆI ZA SPALJIVANJE, NEELEKTRIČNE:
  8418 FRIŽIDERI, ZAMRZIVAČI I OSTALI UREĐAJI ZA HLAĐENJE ILI ZAMRZAVANJE, ELEKTRIČNI ILI NE; TOPLOTNE PUMPE, OSIM UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU VAZDUHA IZ TAR, BR, 8415:
  8419 MAŠINE, UREĐAJI ILI LABORATORIJSKA OPREMA, ELEKTRIČNO ZAGRIJAVANI ILI NE, (OSIM PEĆI I OSTALE OPREME IZ TARIFNOG BROJA 8514), ZA OBRADU MATERIJALA PROMJENOM TEMPERATURE, KAO ŠTO JE: GRIJANJE, KUVANJE, PRŽENJE, DESTILACIJA, REKTIFIKACIJA, STERILIZACIJA, PASTERIZACIJA, PARENJE, SUŠENJE, EVAPORIZACIJA, VAPORIZACIJA, KONDENZACIJA ILI RASHLAĐIVANJE, OSIM MAŠINA I UREĐAJA ZA DOMAĆINSTVO; PROTOČNIH I AKUMALACIONI GRIJAČI VODE, NEELEKTRIČNI:
  8420 KALANDERI I OSTALE MAŠINE ZA VALJANJE, OSIM ZA METALE ILI STAKLO, I VALJCI ZA NJIH:
  8421 CENTRIFUGE, UKLJUČUJUĆI MAŠINE ZA CENTRIFUGALNO SUŠENJE; UREĐAJI ZA FILTRIRANJE I PREČIŠĆAVANJE TEČNOSTI ILI GASOVA:
  8422 MAŠINE ZA PRANJE POSUĐA; MAŠINE ZA ČIŠĆENJE I SUŠENJE BOCA I DRUGIH SUDOVA; MAŠINE ZA PUNJENJE, ZATVARANJE, HERMETIČKO ZATVARANJE I ETIKETIRANJE BOCA, LIMENKI, KUTIJA, VREĆA I DRUGIH KONTEJNERA; MAŠINE ZA KAPSLIRANJE BOCA, TEGLI, TUBA I SLIČNIH KONTEJNERA; OSTALE MAŠINE ZA PAKOVANJE I ZAVIJANJE (UKLJUČUJUĆI MAŠINE KOJE RADE POMOĆU TERMOSKUPLJAJUĆIH FOLIJA); MAŠINE ZA GAZIRANJE PIĆA:
  8423 VAGE (OSIM VAGA OSJETLJIVOSTI DO 5 CENTIGRAMA) UKLJUČUJUĆI I MAŠINE ZA BROJANJE I KONTROLU, KOJE RADE NA BAZI MJERENJA MASE; TEGOVI ZA VAGE SVIH VRSTA:
  8424 MEHANIČKI UREĐAJI (UKLJUČUJUĆI NA RUČNI POGON) ZA IZBACIVANJE, DISPERZIJU ILI RASPRŠAVANJE TEČNOSTI ILI PRAHA; APARATI ZA GAŠENJE POŽARA, NAPUNJENI ILI NE; PIŠTOLJI ZA PRSKANJE I SLIČNI UREĐAJI; MAŠINE ZA IZBACIVANJE PARE ILI PIJESKA I SLIČNE MAŠINE ZA IZBACIVANJE MLAZA:
  8425 DIZALICE KOTURAČE I ČEKRCI, OSIM SKIP ČEKRKA; HORIZONTALNA I VERTIKALNA VITLA; DIZALICE ZA VELIKE TERETE SA MALOM VISINOM DIZANJA:
  8426 BRODSKE DIZALICE (DERIK DIZALICE); OSTALE DIZALICE SA KRAKOM I KABL DIZALICE; MOSTNE DIZALICE I PRETOVARNI MOSTOVI, PORTALNE DIZALICE, PORTALNE AUTOKARE I AUTOKARE OPREMLJENE DIZALICAMA:
  8427 VILJUŠKARI; OSTALE AUTOKARE SA UREĐAJIMA ZA DIZANJE ILI MANIPULACIJU:
  8428 OSTALE MAŠINE ZA DIZANJE, MANIPULACIJU, UTOVAR ILI ISTOVAR (NPR,: LIFTOVI I POKRETNE STEPENICE, TRANSPORTERI I ŽIČARE):
  8429 BULDOŽERI, ANGLDOZERI, MAŠINE ZA RAVNANJE (GREDERI), SKREPERI, BAGERI, UTOVARIVAČI SA LOPATOM, MAŠINE ZA NABIJANJE I DRUMSKI VALJCI, SAMOHODNI:
  8430 OSTALE MAŠINE ZA RAVNANJE, STRUGANJE, KOPANJE, NABIJANJE, VAĐENJE ILI BUŠENJE ZEMLJE, MINERALA ILI RUDA; MAKARE I MAŠINE ZA VAĐENJE ŠIPOVA; SNIJEŽNI PLUGOVI I DUVALJKE ZA SNIJEG:
  8431 DJELOVI POGODNI ZA UPOTREBU ISKLJUČIVO ILI UGLAVNOM SA MAŠINAMA IZ TAR, BR, 8425 DO 8430:
  8432 MAŠINE ZA PRIPREMANJE I KULTIVISANJE ZEMLJE U POLJOPRIVREDI, HORTIKULTURI I ŠUMARSTVU; VALJCI ZA TRAVNJAKE I SPORTSKE TERENE:
  8433 MAŠINE ZA BERBU, ŽETVU I VRŠIDBU, UKLJUČUJUĆI PRESE ZA BALIRANJE SLAME I STOČNE HRANE; TRAVOKOSAČICE I DRUGE MAŠINE ZA KOŠENJE; MAŠINE ZA ČIŠĆENJE, SORTIRANJE ILI SELEKCIJU JAJA, VOĆA ILI DRUGIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, OSIM MAŠINA IZ TAR, BR, 8437:
  8434 MAŠINE ZA MUŽU I DRUGE MAŠINE ZA MLJEKARSTVO:
  8435 PRESE, MULJAČE I SLIČNE MAŠINE, KOJE SE KORISTE U PROIZVODNJI VINA, JABUKOVAČE, VOĆNIH SOKOVA ILI SLIČNIH NAPITAKA I PIĆA:
  8436 OSTALE MAŠINE ZA POLJOPRIVREDU, HORTIKULTURU, ŠUMARSTVO, ŽIVINARSTVO I PČELARSTVO, UKLJUČUJUĆI UREĐAJE ZA KLIJANJE SNABDJEVENE MEHANIČKOM ILI TERMIČKOM OPREMOM; INKUBATORI I TOPLE BATERIJE ZA PILIĆE:
  8437 MAŠINE ZA ČIŠĆENJE ILI SORTIRANJE SJEMENA, ZRNEVLJA ILI SUŠENOG MAHUNASTOG POVRĆA; MAŠINE ZA MLINARSKU INDUSTRIJU ILI ZA PRERADU ŽITARICA ILI SUŠENOG MAHUNASTOG POVRĆA, OSIM MAŠINA ZA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA:
  8438 MAŠINE KOJE SE NE SVRSTAVAJU U DRUGE TAR, BROJEVE OVE GLAVE, ZA INDUSTRIJSKO PRIPREMANJE ILI PROIZVODNJU HRANE ILI PIĆA, OSIM MAŠINA ZA EKSTRAKCIJU ILI PRIPREMANJE ŽIVOTINJSKIH ILI BILJNIH ILI MIKROBNIH MASTI ILI ULJA:
  8439 MAŠINE ZA PROIZVODNJU CELULOZE OD VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA ILI ZA PROIZVODNJU I DOVRŠAVANJE HARTIJE ILI KARTONA:
  8440 KNJIGOVEZAČKE MAŠINE, UKLJUČUJUĆI MAŠINE ZA PROŠIVANJE KNJIGA:
  8441 OSTALE MAŠINE ZA PRERADU HARTIJINE MASE, HARTIJE ILI KARTONA, UKLJUČUJUĆI MAŠINE ZA SJEČENJE SVIH VRSTA:
  8442 MAŠINE, APARATI I UREĐAJI (OSIM MAŠINA IZ TAR. BR. 8456 DO 8465), ZA PRIPREMANJE ILI IZRADU PLOČA, CILINDARA ILI DRUGIH ŠTAMPARSKIH FORMI; PLOČE, CILINDRI I DRUGE ŠTAMPARSKE FORME; PLOČE, CILINDRI I LITOGRAFSKO KAMENJE, PRIPREMLJENI ZA ŠTAMPARSKE SVRHE (NA PRIMJER: BRUŠENI, NAZRNČANI ILI POLIRANI):
  8443 MAŠINE ZA ŠTAMPANJE, UKLJUČUJUĆI MAŠINE ZA ŠTAMPANJE POMOĆU PLOČA, CILINDARA I DRUGIH ŠTAMPARSKIH FORMI IZ TAR, BROJA 8442; OSTALI ŠTAMPAČI, MAŠINE ZA KOPIRANJE I TELEFAKS UREĐAJI, BEZ OBZIRA DA LI SU KOMBINOVANI ILI NE; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR:
  8444 00 MAŠINE ZA EKSTRUDIRANJE (ISTISKIVANJE), IZVLAČENJE, TEKSTURIRANJE I SJEČENJE VJEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH TEKSTILNIH FILAMENATA:
  8445 MAŠINE ZA PRIPREMANJE TEKSTILNIH VLAKANA; MAŠINE ZA PREDENJE, DUBLIRANJE ILI KONČANJE I OSTALE MAŠINE ZA PROIZVODNJU TEKSTILNOG PREDIVA; TEKSTILNE MAŠINE ZA NAMOTAVANJE (UKLJUČUJUĆI NAMOTAVANJE POTKE) I MAŠINE ZA PRIPREMANJE TEKSTILNOG PREDIVA ZA UPOTREBU NA MAŠINAMA IZ TAR, BR, 8446 ILI 8447:
  8446 MAŠINE ZA TKANJE (RAZBOJI):
  8447 MAŠINE ZA PLETENJE, ŠIVAĆOPREPLETAČE MAŠINE I MAŠINE ZA OBAVIJANJE PREDIVOM, ZA PROIZVODNJU TILA, ČIPKE, VEZA, POZAMANTERIJE, PLETENICA ILI MREŽA I TAFTING MAŠINE:
  8448 POMOĆNE MAŠINE I UREĐAJI ZA UPOTREBU SA MAŠINAMA IZ TAR, BR, 8444, 8445, 8446 ILI 8447 (NPR,: NITNE MAŠINE, ŽAKARD MAŠINE, AUTOMATSKI UREĐAJI ZA ZAUSTAVLJANJE, MEHANIZMI ZA MIJENJANJE ČUNKOVA); DJELOVI I PRIBOR POGODNI ZA UPOTREBU ISKLJUČIVO ILI UGLAVNOM SA POMOĆNIM MAŠINAMA I UREĐAJIMA IZ OVOG TAR BROJA ILI SA MAŠINAMA IZ TAR, BR,8444, 8445, 8446 ILI 8447 (NPR,:VRETENA I KRILCA ZA VRETENA, OBLOGE ZA KARDE, ČEŠLJEVI, EKSTRUZIONE MLAZNICE,ČUNKOVI, NIČANICE I LISTOVI ZA NIČANICE,IGLE):
  8449 00 00 00 MAŠINE ZA PROIZVODNJU ILI ZAVRŠNU OBRADU FILCA ILI NETKANIH MATERIJALA U METRAŽI ILI U ODREĐENIM OBLICIMA, UKLJUČUJUĆI MAŠINE ZA IZRADU ŠEŠIRA OD FILCA I KALUPI ZA IZRADU ŠEŠIRA
  8450 MAŠINE ZA PRANJE, ZA DOMAĆINSTVO I PERIONICE, UKLJUČUJUĆI MAŠINE KOJE PERU I SUŠE:
  8451 MAŠINE (OSIM MAŠINA IZ TAR, BR, 8450) ZA PRANJE, ČIŠĆENJE, CIJEĐENJE, SUŠENJE, PEGLANJE (UKLJUČUJUĆI PRESE ZA OBLIKOVANJE I FIKSIRANJE FORMI), BIJELJENJE, BOJENJE, APRETIRANJE, DOVRŠAVANJE, PREVLAČENJE ILI IMPREGNISANJE TEKSTILNOG PREDIVA, TKANINA, PLETENINA I DR,, ILI GOTOVIH TEKSTILNIH PREDMETA I MAŠINE ZA NANOŠENJE PREPARATA NA OSNOVNU TKANINU ILI DRUGU PODLOGU KOJA SE KORISTI U PROIZVODNJI PODNIH POKRIVKI KAO ŠTO JE LINOLEUM; MAŠINE ZA NAMOTAVANJE, ODMOTAVANJE, SAVIJANJE, SJEČENJE ILI ZUPČASTO IZREZIVANJE TEKSTILNIH TKANINA:
  8452 MAŠINE ZA ŠIVENJE, OSIM MAŠINA ZA PROŠIVANJE KNJIGA IZ TAR, BR, 8440; NAMJEŠTAJ, STALCI I POKLOPCI PREDVIĐENI ZA MAŠINE ZA ŠIVENJE; IGLE ZA MAŠINE ZA ŠIVENJE:
  8453 MAŠINE ZA PRIPREMANJE, ŠTAVLJENJE I OBRADU SIROVIH ILI ŠTAVLJENIH KOŽA (SA ILI BEZ DLAKE), PROIZVODNJU ILI OPRAVKU OBUĆE ILI DRUGIH PREDMETA OD SIROVE ILI ŠTAVLJENE KOŽE (SA ILI BEZ DLAKE), OSIM MAŠINA ZA ŠIVENJE:
  8454 KONVERTORI, LONCI ZA LIVENJE, KALUPI ZA INGOTE I MAŠINE ZA LIVENJE, KOJI SE KORISTE U METALURGIJI ILI LIVNICAMA METALA:
  8455 MAŠINE ZA VALJANJE METALA I VALJCI ZA NJIH:
  8456 MAŠINE ALATKE ZA OBRADU (SKIDANJEM) MATERIJALA SVIH VRSTA LASEROM ILI DRUGIM SVJETLOSNIM ILI FOTONSKIM SNOPOM, ULTRAZVUKOM, ELEKTROEROZIJOM, ELEKTROHEMIJSKIM POSTUPKOM, ELEKTRONSKIM SNOPOM, JONSKIM SNOPOM ILI MLAZOM PLAZME; MAŠINE ZA REZANJE VODENIM MLAZOM ( WATER-JET):
  8457 OBRADNI CENTRI, OBRADNE JEDINICE I TRANSFER MAŠINE, ZA METALE:
  8458 STRUGOVI (UKLJUČUJUĆI CENTRE ZA STRUGANJE) ZA OBRADU METALA:
  8459 MAŠINE ALATKE (UKLJUČUJUĆI OBRADNE GLAVE NA KLIZNIM NOSAČIMA) ZA OBRADU METALA: BUŠENJEM, PROŠIRIVANJEM OTVORA, GLODANJEM, UREZIVANJEM ILI NAREZIVANJEM NAVOJA, OSIM STRUGOVA I CENTARA ZA STRUGANJE IZ TAR, BR, 8458:
  8460 MAŠINE ALATKE ZA ČIŠĆENJE (ABRAZIVOM I SL.), OŠTRENJE, BRUŠENJE, HONOVANJE, LEPOVANJE, POLIRANJE ILI DRUGE ZAVRŠNE OBRADE METALA ILI KERMETA POMOĆU BRUSEVA, ABRAZIVA ILI PROIZVODA ZA POLIRANJE, OSIM MAŠINA ZA REZANJE, BRUŠENJE ILI DRUGU ZAVRŠNU OBRADU ZUPČANIKA IZ TAR, BR, 8461:
  8461 MAŠINE ALATKE ZA RENDISANJE, PROVLAČENJE, IZRADU ZUPČANIKA: REZANJEM, BRUŠENJEM ILI DRUGOM ZAVRŠNOM OBRADOM, SJEČENJE TESTEROM ILI NA DRUGI NAČIN I OSTALE MAŠINE ALATKE ZA OBRADU METALA ILI KERMETA, SKIDANJEM STRUGOTINE, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTE NITI OBUHVAĆENE:
  8462 MAŠINE ALATKE (UKLJUČUJUĆI PRESE) ZA OBRADU METALA SLOBODNIM ILI KOVANJEM U KALUPU (ISKLJUČUJUĆI VALJAČKE STANOVE); MAŠINE ALATKE ZA OBRADU METALA SAVIJANJEM (UKLJUČUJUĆI PRESE, LINIJE ZA UZDUŽNO REZANJE I LINIJE ZA POPREČNO REZANJE), PRESAVIJANJEM, ISPRAVLJANJEM, RAVNANJEM, SJEČENJEM, PROSIJECANJEM ILI ISIJECANJEM (ISKLJUČUJUĆI MAŠINE ZA VUČENJE); PRESE ZA OBRADU METALA ILI METALNIH KARBIDA KOJE NIJESU PRETHODNO POMENUTE:
  8463 OSTALE MAŠINE ALATKE ZA OBRADU METALA ILI KERMETA, BEZ SKIDANJA STRUGOTINE:
  8464 MAŠINE ALATKE ZA OBRADU KAMENA, KERAMIKE, BETONA, AZBESTCEMENTA I SLIČNIH MINERALNIH MATERIJALA ILI ZA OBRADU STAKLA NA HLADNO:
  8465 MAŠINE ALATKE (UKLJUČUJUĆI MAŠINE ZA SPAJANJE EKSERIMA, ŽIČANIM KOPČAMA, LIJEPLJENJEM ILI NA DRUGI NAČIN) ZA OBRADU DRVETA, PLUTE, KOSTI, TVRDE GUME, TVRDE PLASTIKE ILI SLIČNIH TVRDIH MATERIJALA:
  8466 DJELOVI I PRIBOR PODESNI ZA UPOTREBU ISKLJUČIVO ILI UGLAVNOM SA MAŠINAMA IZ TAR. BR. 8456 DO 8465, UKLJUČUJUĆI DRŽAČE RADNIH PREDMETA I ALATA; SAMOOTVARAJUĆE GLAVE ZA REZANJE NAVOJA, PODEONE GLAVE I DRUGI POSEBNI DODATNI UREĐAJI ZA MAŠINE; DRŽAČI ALATA ZA BILO KOJU VRSTU RUČNE ALATKE:
  8467 RUČNE ALATKE, PNEUMATSKE, HIDRAULIČNE ILI SA UGRAĐENIM ELEKTRIČNIM ILI NEELEKTRIČNIM MOTOROM:
  8468 MAŠINE I APARATI ZA LEMLJENJE I ZAVARIVANJE, UKLJUČUJUĆI I ONE KOJE MOGU DA REŽU, OSIM MAŠINA IZ TAR, BROJA 8515; MAŠINE I APARATI NA GAS ZA POVRŠINSKO KALJENJE:
  8470 MAŠINE ZA RAČUNANJE I MAŠINE DŽEPNIH DIMENZIJA ZA BILJEŽENJE, REPRODUKCIJU I PRIKAZIVANJE PODATAKA, SA FUNKCIJAMA ZA RAČUNANJE; KNJIGOVODSTVENE MAŠINE, MAŠINE ZA FRANKIRANJE, MAŠINE ZA IZDAVANJE KARATA I SLIČNE MAŠINE, SA UGRAĐENIM UREĐAJEM ZA RAČUNANJE; REGISTAR KASE:
  8471 MAŠINE ZA AUTOMATSKU OBRADU PODATAKA I NJIHOVE JEDINICE; MAGNETNI ILI OPTIČKI ČITAČI, MAŠINE ZA PREPISIVANJE PODATAKA NA NOSIOCE PODATAKA U KODIRANOM OBLIKU I MAŠINE ZA OBRADU TAKVIH PODATAKA, NEPOMENUTE ILI NEOBUHVAĆENE NA DRUGOM MJESTU:
  8472 OSTALE KANCELARIJSKE MAŠINE (NPR,: MAŠINE ZA UMNOŽAVANJE-HEKTOGRAFSKE ILI NA MATRICE, MAŠINE ZA ADRESIRANJE, AUTOMATSKE MAŠINE ZA ISPLATU NOVČANICA, MAŠINE ZA SORTIRANJE, BROJANJE I PAKOVANJE METALNOG NOVCA, MAŠINE ZA OŠTRENJE OLOVAKA, MAŠINE ZA PERFORIRANJE I SPAJANJE ŽIČANIM KOPČAMA ):
  8473 DJELOVI I PRIBOR (OSIM POKRIVAČA, KOFERA ZA MAŠINE I SL.) POGODNI ZA UPOTREBU ISKLJUČIVO ILI UGLAVNOM SA MAŠINAMA IZ TAR. BR. 8470 DO 8472:
  8474 MAŠINE ZA SORTIRANJE, PROSIJAVANJE, SEPARACIJU, PRANJE, DROBLJENJE, MLJEVENJE, MIJEŠANJE ILI GNJEČENJE ZEMLJE, KAMENA, RUDA ILI DRUGIH MINERALNIH MATERIJALA U ČVRSTOM STANJU (UKLJUČUJUĆI PRAH I MASUPASTU); MAŠINE ZA AGLOMERISANJE, MODELIRANJE ILI OBLIKOVANJE ČVRSTIH MINERALNIH GORIVA, KERAMIČKE MASE, CEMENTA,GIPSA ILI DRUGIH MINERALNIH PROIZVODA U OBLIKU PRAHA ILI MASE-PASTE; MAŠINE ZA IZRADU LIVAČKIH KALUPA OD PIJESKA:
  8475 MAŠINE ZA SKLAPANJE ELEKTRIČNIH SIJALICA, ELEKTRONSKIH CIJEVI ILI FLEŠ SIJALICA, OPREMLJENIH STAKLENIM OMOTAČEM; MAŠINE ZA PROIZVODNJU ILI TOPLU OBRADU STAKLA I PROIZVODA OD STAKLA:
  8476 AUTOMATSKE MAŠINE ZA PRODAJU ROBE (NPR,: MAŠINE ZA POŠTANSKE MARKE, CIGARETE, HRANU ILI NAPITKE), UKLJUČUJUĆI MAŠINE ZA MIJENJANJE NOVCA:
  8477 MAŠINE ZA OBRADU GUME ILI PLASTIČNE MASE ILI ZA IZRADU PROIZVODA OD TIH MATERIJALA, NEPOMENUTE NITI OBUHVAĆENE NA DRUGOM MJESTU U OVOJ GLAVI:
  8478 MAŠINE ZA PRIPREMU ILI PRERADU DUVANA, NEPOMENUTE NITI OBUHVAĆENE NA DRUGOM MJESTU U OVOJ GLAVI:
  8479 MAŠINE I MEHANIČKI UREĐAJI SA POSEBNIM FUNKCIJAMA, NEPOMENUTE NITI OBUHVAĆENE NA DRUGOM MJESTU U OVOJ GLAVI:
  8480 KALUPNICE ZA LIVNICE METALA; MODELNE PLOČE; LIVAČKI MODELI; KALUPI ZA METAL (OSIM ZA INGOTE), METALNE KARBIDE, STAKLO, MINERALNE MATERIJE, GUMU I PLASTIČNE MASE:
  8481 SLAVINE, VENTILI I SLIČNI UREĐAJI ZA CJEVOVODE, KOTLOVE, REZERVOARE, KACE I SLIČNO, UKLJUČUJUĆI VENTILE ZA SMANJENJE PRITISKA I TERMOSTATSKI UPRAVLJANE VENTILE:
  8482 KOTRLJAJNI LEŽAJI:
  8483 TRANSMISIONA VRATILA (UKLJUČUJUĆI BREGASTA VRATILA I KOLJENASTA VRATILA) I KRIVAJE; KUĆIŠTA ZA LEŽAJE I KLIZNI LEŽAJI; ZUPČANICI, ZUPČASTI I FRIKCIONI PRENOSNICI; NAVOJNA VRETENA SA KUGLICAMA I VALJCIMA; MENJAČKE KUTIJE I DRUGI MENJAČI BRZINA, UKLJUČUJUĆI PRETVARAČE OBRTNOG MOMENTA; ZAMAJCI, KAJIŠNICI I UŽANICI (UKLJUČUJUĆI ZA KOTURAČE); UKLJUČNO-ISKLJUČNE SPOJNICE I SPOJNICE ZA VRATILA (UKLJUČUJUĆI ZGLOBNE SPOJNICE):
  8484 ZAPTIVAČI OD METALNIH LISTOVA KOMBINOVANI S DRUGIM MATERIJALOM ILI OD DVA ILI VIŠE SLOJEVA METALA; SETOVI ZAPTIVAČA RAZLIČITI PO SASTAVU MATERIJALA U KESAMA, OMOTIMA ILI SLIČNIM PAKOVANJIMA; MEHANIČKI ZAPTIVAČI:
  8485 MAŠINE ZA ADITIVNU PROIZVODNJU:
  8486 MAŠINE I APARATI VRSTA KOJE SE KORISTE ISKLJUČIVO ILI UGLAVNOM ZA PROIZVODNJU POLUPROVODNIČKIH BLOKOVA ILI PLOČICA (WAFERA), POLUPROVODNIČKIH ELEMENATA, ELEKTRONSKIH INTEGRISANIH KOLA ILI RAVNIH DISPLEJA; MAŠINE I APARATI NAVEDENI U NAPOMENI 11 (C) UZ OVU GLAVU; DJELOVI I PRIBOR:
  8487 DJELOVI MAŠINA BEZ ELEKTRIČNIH PRIKLJUČAKA, IZOLATORA, KALEMA, KONTAKATA ILI DRUGIH ELEKTRIČNIH DJELOVA, NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU U OVOJ GLAVI: