Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 80 - KALAJ I PROIZVODI OD KALAJA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8001 KALAJ, SIROVI:
  8002 00 00 00 OTPACI I OSTACI, OD KALAJA (RZ11)
  8003 00 00 00 ŠIPKE, PROFILI I ŽICA, OD KALAJA (DN11) (RZ11)
  8007 00 OSTALI PROIZVODI OD KALAJA: