Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 79 - CINK I PROIZVODI OD CINKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7901 CINK, SIROVI:
  7902 00 00 00 OTPACI I OSTACI, OD CINKA (RZ11)
  7903 PRAŠINA, PRAH I LJUSPICE OD CINKA:
  7904 00 00 00 ŠIPKE, PROFILI I ŽICA, OD CINKA (RZ11)
  7905 00 00 00 PLOČE, LIMOVI, TRAKE I FOLIJE, OD CINKA (RZ11)
  7907 00 00 00 OSTALI PROIZVODI OD CINKA (DN11) (RZ11)