Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 78 - OLOVO I PROIZVODI OD OLOVA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7806 00 OSTALI PROIZVODI, OD OLOVA:
  7806 00 10 00 − KONTEJNERI SA ANTI-RADIOAKTIVNOM OBLOGOM, OD OLOVA, ZA TRANSPORT I SMJEŠTANJE RADIOAKTIVNIH MATERIJA (RZ11)
  7806 00 80 00 − OSTALI (DN11) (RZ11)