Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 78 - OLOVO I PROIZVODI OD OLOVA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7804 PLOČE, LIMOVI, TRAKE I FOLIJE, OD OLOVA; PRAH I LJUSPICE, OD OLOVA:
                       − PLOČE, LIMOVI, TRAKE I FOLIJE:
  7804 20 00 00 − PRAH I LJUSPICE (RZ11)