Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 78 - OLOVO I PROIZVODI OD OLOVA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7801 SIROVO OLOVO:
  7802 00 00 00 OTPACI I OSTACI OD OLOVA (RZ11)
  7804 PLOČE, LIMOVI, TRAKE I FOLIJE, OD OLOVA; PRAH I LJUSPICE, OD OLOVA:
  7806 00 OSTALI PROIZVODI, OD OLOVA: