Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 76 - ALUMINIJUM I PROIZVODI OD ALUMINIJUMA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7601 ALUMINIJUM, SIROVI:
  7602 00 OTPACI I OSTACI OD ALUMINIJUMA:
  7603 PRAH I LJUSPICE, OD ALUMINIJUMA:
  7604 ŠIPKE I PROFILI, OD ALUMINIJUMA:
  7605 ŽICA OD ALUMINIJUMA:
  7606 PLOČE, LIMOVI I TRAKE, OD ALUMINIJUMA, DEBLJINE PREKO 0,20 MM:
  7607 ALUMINIJUMSKE FOLIJE (UKLJUČUJUĆI I ŠTAMPANE ILI SA PODLOGOM OD HARTIJE, KARTONA, PLASTIČNE MASE ILI SLIČNIH MATERIJALA) DEBLJINE DO 0,20 MM (NE RAČUNAJUĆI PODLOGU):
  7608 CIJEVI OD ALUMINIJUMA:
  7609 00 00 00 PRIBOR ZA CIJEVI OD ALUMINIJUMA (NPR,: SPOJNICE, KOLJENA, MUFOVI) (DN11) (RZ11)
  7610 KONSTRUKCIJE OD ALUMINIJUMA (OSIM MONTAŽNIH ZGRADA IZ TAR,BROJA 9406) I DJELOVI KONSTRUKCIJA (NPR,: MOSTOVI I SEKCIJE MOSTOVA, TORNJEVI, REŠETKASTI STUBOVI, KROVOVI, KROVNI KOSTURI, VRATA I PROZORI I OKVIRI ZA NJIH, PRAGOVI ZA VRATA, OGRADE I STUBOVI); LIMOVI, ŠIPKE, PROFILI, CIJEVI I SLIČNO, OD ALUMINIJUMA PRIPREMLJENI ZA UPOTREBU U KONSTRUKCIJAMA:
  7611 00 00 00 REZERVOARI, TANKOVI, BAČVE I SLIČNI KONTEJNERI, OD ALUMINIJUMA, ZA BILO KOJI MATERIJAL (OSIM KOMPRIMOVANIH ILI TEČNIH GASOVA) ZAPREMINE VEĆE OD 300 L, SA ILI BEZ OBLOGE ILI TOPLOTNE IZOLACIJE, ALI NEOPREMLJENI MEHANIČKIM ILI TERMIČKIM UREĐAJIMA (DN11) (RZ11)
  7612 BURAD, DOBOŠI, LIMENKE, KUTIJE I SLIČNI KONTEJNERI (UKLJUČUJUĆI KRUTE I SAVITLJIVE CJEVASTE KONTEJNERE), ZA BILO KOJI MATERIJAL (OSIM KOMPRIMOVANIH ILI TEČNIH GASOVA) ZAPREMINE KOJA NE PRELAZI 300 L, SA ILI BEZ OBLOGE ILI TOPLOTNE IZOLACIJE, ALI NEOPREMLJENI MEHANIČKIM ILI TOPLOTNIM UREĐAJIMA:
  7613 00 00 00 KONTEJNERI OD ALUMINIJUMA ZA KOMPRIMOVANE ILI TEČNE GASOVE (RZ11)
  7614 UPREDENA ŽICA, UŽAD, PLETENE TRAKE I SLIČNO, OD ALUMINIJUMA, ELEKTRIČNO NEIZOLOVANI:
  7615 STONI, KUHINJSKI I DRUGI PROIZVODI ZA DOMAĆINSTVO I NJIHOVI DJELOVI, OD ALUMINIJUMA; SUNĐERI ZA RIBANJE POSUĐA I JASTUČIĆI ZA RIBANJE ILI POLIRANJE, RUKAVICE I SLIČNO, OD ALUMINIJUMA; SANITARNI PREDMETI I NJIHOVI DJELOVI, OD ALUMINIJUMA:
  7616 OSTALI PROIZVODI OD ALUMINIJUMA: