Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 75 - NIKL I PROIZVODI OD NIKLA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7501 NIKLOV KAMENAC, SINTEROVANI OKSIDI NIKLA I DRUGI MEĐUPROIZVODI METALURGIJE NIKLA:
  7502 SIROVI NIKL:
  7503 00 OTPACI I OSTACI OD NIKLA:
  7504 00 00 00 PRAH I LJUSPICE OD NIKLA (DN11) (RZ11)
  7505 ŠIPKE, PROFILI I ŽICA, OD NIKLA:
  7506 PLOČE, LIMOVI, TRAKE I FOLIJE OD NIKLA:
  7507 CIJEVI I PRIBOR ZA CIJEVI (NPR,: SPOJNICE, MUFOVI, KOLJENA), OD NIKLA:
  7508 OSTALI PROIZVODI OD NIKLA: