Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 74 - BAKAR I PROIZVODI OD BAKRA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7401 00 00 00 BAKRENAC; CEMENT BAKAR (PRECIPITAT BAKRA) (RZ11)
  7402 00 00 00 NERAFINISANI BAKAR; BAKARNE ANODE ZA ELEKTROLITIČKU RAFINACIJU (RZ11)
  7403 RAFINISANI BAKAR I LEGURE BAKRA, SIROVI:
  7404 00 OTPACI I OSTACI, OD BAKRA:
  7405 00 00 00 PREDLEGURE BAKRA (RZ11)
  7406 PRAH I LJUSPICE, OD BAKRA:
  7407 ŠIPKE I PROFILI, OD BAKRA:
  7408 ŽICA OD BAKRA:
  7409 PLOČE, LIMOVI I TRAKE, OD BAKRA, DEBLJINE PREKO 0,15 MM:
  7410 BAKARNE FOLIJE (UKLJUČUJUĆI I ŠTAMPANE ILI SA PODLOGOM OD HARTIJE, KARTONA, PLASTIČNE MASE ILI SLIČNIH MATERIJALA) DEBLJINE DO 0,15 MM (NE RAČUNAJUĆI PODLOGU):
  7411 CIJEVI OD BAKRA:
  7412 PRIBOR ZA CIJEVI, OD BAKRA (NPR,: SPOJNICE, KOLJENA, MUFOVI):
  7413 00 00 00 UPREDENA ŽICA, UŽAD, PLETENE TRAKE I SLIČNO OD BAKRA, ELEKTRIČNO NEIZOLOVANE (RZ11)
  7415 EKSERI, KLINCI, EKSERČIĆI ZA CRTAĆE TABLE, POJEDINAČNE PROŠIVENE SPAJALICE (OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 8305) I SLIČNI PROIZVODI OD BAKRA ILI GVOŽĐA I ČELIKA SA BAKARNOM GLAVOM; VIJCI, NAVRTKE, MATICE, VIJCI SA KUKOM, ZAKIVCI, KLINOVI, RASCJEPKE, PODLOŠKE (UKLJUČUJUĆI I ELASTIČNE PODLOŠKE) I SLIČNI PROIZVODI OD BAKRA:
  7418 STONI, KUHINJSKI I DRUGI PROIZVODI ZA DOMAĆINSTVO I NJIHOVI DJELOVI, OD BAKRA: SUNĐERI ZA RIBANJE POSUĐA I JASTUČIĆI ZA RIBANJE ILI POLIRANJE, RUKAVICE I SLIČNO, OD BAKRA; SANITARNI PREDMETI I NJIHOVI DJELOVI, OD BAKRA:
  7419 OSTALI PROIZVODI OD BAKRA: