Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7322 RADIJATORI ZA CENTRALNO GRIJANJE, NEELEKTRIČNO ZAGRIJAVANI I NJIHOVI DJELOVI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA; GRIJAČI VAZDUHA I DISTRIBUTORI TOPLOG VAZDUHA (UKLJUČUJUĆI DISTRIBUTORE KOJI TAKOĐE MOGU DISTRIBUIRATI SVJEŽ ILI KONDICIONIRAN VAZDUH), NEELEKTRIČNO ZAGRIJAVANI SA UGRAĐENIM MOTORNIM VENTILATOROM I NJIHOVI DJELOVI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
                       − RADIJATORI I NJIHOVI DJELOVI:
  7322 11 00 00 − − OD LIVENOG GVOŽĐA (RZ11)
  7322 19 00 00 − − OSTALI (RZ11)
  7322 90 00 00 − OSTALO (RZ11)