Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7318 VIJCI, NAVRTKE, TIRFONI, VIJCI SA KUKOM, ZAKIVCI, ZATEZNI KLINOVI, PODLOŠKE (UKLJUČUJUĆI ELASTIČNE PODLOŠKE) I SLIČNI PROIZVODI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
                       − PROIZVODI SA NAVOJEM:
                       − PROIZVODI BEZ NAVOJA: