Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7311 00 KONTEJNERI ZA KOMPRIMOVANE ILI TEČNE GASOVE, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
                       − BEŠAVNI:
                       − OSTALI, ZAPREMINE: