Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7309 00 REZERVOARI, TANKOVI, BAČVE I SLIČNI KONTEJNERI, ZA BILO KOJI MATERIJAL (OSIM KOMPRIMOVANIH ILI TEČNIH GASOVA), OD GVOŽĐA ILI ČELIKA, ZAPREMINE PREKO 300 L, SA ILI BEZ OBLOGE ILI TOPLOTNE IZOLACIJE ALI NEOPREMLJENI MEHANIČKIM ILI TERMIČKIM UREĐAJIMA:
  7309 00 10 00 − ZA GASOVITE MATERIJALE (OSIM KOMPRIMOVANIH ILI TEČNIH GASOVA) (DN11) (RZ11)
                       − ZA TEČNOSTI:
  7309 00 90 00 − ZA ČVRSTE MATERIJALE (DN11) (RZ11)