Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7306 OSTALE CIJEVI I ŠUPLJI PROFILI (NPR,: SA OTVORENIM SPOJEVIMA, ZAVARENE, ZAKOVANE ILI ZATVORENE NA SLIČAN NAČIN), OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
                       − CIJEVI ZA NAFTOVODE ILI GASOVODE:
                       − ZAŠTITNE CIJEVI ('CASING') I PROIZVODNE CIJEVI ('TUBING') KOJE SE KORISTE PRI BUŠENJU ZA DOBIJANJE NAFTE ILI GASA
  7306 30 − OSTALE, ZAVARENE, KRUŽNOG POPREČNOG PRESJEKA, OD GVOŽĐA ILI NELEGIRANOG ČELIKA:
  7306 40 − OSTALE, ZAVARENE, KRUŽNOG POPREČNOG PRESJEKA, OD NERĐAJUĆEG ČELIKA:
  7306 50 − OSTALE, ZAVARENE, KRUŽNOG POPREČNOG PRESJEKA, OD OSTALIH LEGIRANIH ČELIKA:
                       − OSTALE, ZAVARENE, KOJE NIJESU KRUŽNOG POPREČNOG PRESJEKA:
  7306 90 00 00 − OSTALO (DN11) (RZ11)