Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7301 TALPE OD GVOŽĐA ILI ČELIKA, UKLJUČUJUĆI BUŠENE, PROBIJENE ILI IZRAĐENE OD SASTAVLJENIH ELEMENATA; ZAVARENI PROFILI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7302 MATERIJAL ZA IZGRADNJU ŽELJEZNIČKIH I TRAMVAJSKIH KOLOSJEKA, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA: ŠINE, ŠINE VOĐICE I NAZUBLJENE ŠINE, SKRETNIČKI JEZIČCI, SRCIŠTA, POTEZNE MOTKE I DRUGI DJELOVI SKRETNICA, PRAGOVI, VEZICE, ŠINSKE STOLICE, KLINOVI ŠINSKIH STOLICA, PODLOŽNE PLOČE, ELASTIČNI PRITISKAČI, UPORNE PLOČICE, MOTKE ZA SPAJANJE I DRUGI DJELOVI POSEBNO KONSTRUISANI ZA POSTAVLJANJE, SPAJANJE I PRIČVRŠĆIVANJE ŠINA:
  7303 00 CIJEVI I ŠUPLJI PROFILI, OD LIVENOG GVOŽĐA:
  7304 CIJEVI I ŠUPLJI PROFILI, BEŠAVNI, OD GVOŽĐA (OSIM OD LIVENOG GVOŽĐA) ILI ČELIKA:
  7305 OSTALE CIJEVI (NPR,: ZAVARENE, ZAKOVANE ILI ZATVORENE NA SLIČAN NAČIN) KRUŽNOG POPREČNOG PRESJEKA, ČIJI SPOLJAŠNJI PREČNIK PRELAZI 406,4 MM, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7306 OSTALE CIJEVI I ŠUPLJI PROFILI (NPR,: SA OTVORENIM SPOJEVIMA, ZAVARENE, ZAKOVANE ILI ZATVORENE NA SLIČAN NAČIN), OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7307 PRIBOR ZA CIJEVI (NPR,: SPOJNICE, KOLJENA, MUFOVI), OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7308 KONSTRUKCIJE (OSIM MONTAŽNIH ZGRADA IZ TAR, BROJA 9406) I DJELOVI KONSTRUKCIJA (NPR,: MOSTOVI I SEKCIJE MOSTOVA, VRATA ZA USTAVE, TORNJEVI, REŠETKASTI STUBOVI, KROVOVI, KROVNI KOSTURI, VRATA I PROZORI I OKVIRI ZA NJIH, PRAGOVI ZA VRATA, ROLOI I OGRADE), LIMOVI OD GVOŽĐA ILI ČELIKA, ŠIPKE, PROFILI, CIJEVI I SLIČNO PRIPREMLJENI ZA UPOTREBU U KONSTRUKCIJAMA:
  7309 00 REZERVOARI, TANKOVI, BAČVE I SLIČNI KONTEJNERI, ZA BILO KOJI MATERIJAL (OSIM KOMPRIMOVANIH ILI TEČNIH GASOVA), OD GVOŽĐA ILI ČELIKA, ZAPREMINE PREKO 300 L, SA ILI BEZ OBLOGE ILI TOPLOTNE IZOLACIJE ALI NEOPREMLJENI MEHANIČKIM ILI TERMIČKIM UREĐAJIMA:
  7310 TANKOVI, BURAD, BAČVE, LIMENE KUTIJE I SLIČNI KONTEJNERI, ZA BILO KOJI MATERIJAL (OSIM KOMPRIMOVANIH ILI TEČNIH GASOVA), OD GVOŽĐA ILI ČELIKA, ZAPREMINE DO 300 L, SA ILI BEZ OBLOGE ILI TOPLOTNE IZOLACIJE, ALI NEOPREMLJENI MEHANIČKIM ILI TERMIČKIM UREĐAJIMA:
  7311 00 KONTEJNERI ZA KOMPRIMOVANE ILI TEČNE GASOVE, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7312 UPREDENA ŽICA, UŽAD, KABLOVI, PLETENE TRAKE I SLIČNO, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA, ELEKTRIČNO NEIZOLOVANI:
  7313 00 00 00 BODLJIKAVA ŽICA, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA; UPREDENA TRAKA ILI JEDNOSTRUKA PLJOSNATA ŽICA, SA BODLJAMA ILI BEZ NJIH, I LAKO UPREDENA ŽICA KOJA SE UPOTREBLJAVA ZA OGRADE, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA (RZ11)
  7314 TKANINE (UKLJUČUJUĆI BESKONAČNE TRAKE, REŠETKE, MREŽE I OGRADE, OD GVOZDENE ILI ČELIČNE ŽICE; REŠETKE DOBIJENE PRESIJACANJEM I RAZVLAČENJEM JEDNOG KOMADA LIMA ILI TRAKE) OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7315 LANCI I NJIHOVI DJELOVI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7316 00 00 00 SIDRA (KOTVE), ČAKLJE I NJIHOVI DJELOVI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA (RZ11)
  7317 00 EKSERI, KLINCI, EKSERČIĆI ZA CRTAĆE TABLE, VALOVITI EKSERI, ZAŠILJENI KRAMPONI (OSIM ONIH IZ TAR,BROJA 8305) I SLIČNI PREDMETI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA, SA ILI BEZ GLAVE OD DRUGOG MATERIJALA, ALI ISKLJUČUJUĆI TAKVE PROIZVODE SA GLAVOM OD BAKRA:
  7318 VIJCI, NAVRTKE, TIRFONI, VIJCI SA KUKOM, ZAKIVCI, ZATEZNI KLINOVI, PODLOŠKE (UKLJUČUJUĆI ELASTIČNE PODLOŠKE) I SLIČNI PROIZVODI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7319 IGLE ZA ŠIVENJE, IGLE ZA PLETENJE, TUPE IGLE, IGLE ZA KUKIČANJE, IGLE ZA VEZENJE I SLIČNI PROIZVODI, ZA UPOTREBU U RUCI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA; SIGURNOSNE I DRUGE IGLE, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTE ILI NEOBUHVAĆENE:
  7320 OPRUGE I LISTOVI ZA OPRUGE, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7321 PEĆI ZA ZAGRIJEVANJE PROSTORIJA, ŠTEDNJACI, REŠETKASTA OGNJIŠTA, KUHINJSKE PEĆI (UKLJUČUJUĆI I SA POMOĆNIM KAZANOM ZA CENTRALNO GRIJANJE), ROŠTILJI, MANGALI, GASNI REŠOI, GRIJAČI TANJIRA I SLIČNI APARATI ZA DOMAĆINSTVO, NEELEKTRIČNI, I NJIHOVI DJELOVI, OD ŽELJEZA ILI ČELIKA:
  7322 RADIJATORI ZA CENTRALNO GRIJANJE, NEELEKTRIČNO ZAGRIJAVANI I NJIHOVI DJELOVI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA; GRIJAČI VAZDUHA I DISTRIBUTORI TOPLOG VAZDUHA (UKLJUČUJUĆI DISTRIBUTORE KOJI TAKOĐE MOGU DISTRIBUIRATI SVJEŽ ILI KONDICIONIRAN VAZDUH), NEELEKTRIČNO ZAGRIJAVANI SA UGRAĐENIM MOTORNIM VENTILATOROM I NJIHOVI DJELOVI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7323 STONI, KUHINJSKI I DRUGI PROIZVODI ZA DOMAĆINSTVO I NJIHOVI DJELOVI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA; VUNA OD GVOŽĐA ILI ČELIKA, SUNĐERI ZA RIBANJE POSUĐA I JASTUČIĆI ZA RIBANJE ILI POLIRANJE, RUKAVICE I SLIČNO, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7324 SANITARNI PROIZVODI I NJIHOVI DJELOVI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7325 OSTALI LIVENI PROIZVODI OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7326 OSTALI PROIZVODI OD GVOŽĐA ILI ČELIKA: