Carinska tarifa

  ODJELJAK XIII - PROIZVODI OD KAMENA, GIPSA, CEMENTA, AZBESTA, BETONA, LISKUNA ILI SLIČNIH MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I PROIZVODI OD STAKLA
  GLAVA 68 - PROIZVODI OD KAMENA, GIPSA, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, LISKUNA ILI SLIČNIH MATERIJALA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6801 00 00 00 KOCKE ZA KALDRMU, IVIČNJACI I PLOČE ZA TROTOARE OD PRIRODNOG KAMENA (OSIM OD ŠKRILJACA) (RZ11) (FS20)
  6802 OBRAĐENI KAMEN ZA SPOMENIKE I GRAĐEVINE (OSIM ŠKRILJACA) I PROIZVODI OD NJIH, OSIM PROIZVODA IZ TAR, BROJA 6801; KOCKICE ZA MOZAIK I SLIČNO OD PRIRODNOG KAMENA (UKLJUČUJUĆI I OD ŠKRILJACA) NA PODLOZI ILI BEZ PODLOGE; VJEŠTAČKI OBOJENE GRANULE, LJUSPICE I PRAH, OD PRIRODNOG KAMENA (UKLJUČUJUĆI OD ŠKRILJACA):
  6803 00 ŠKRILJAC OBRAĐEN, PROIZVODI OD ŠKRILJCA ILI AGLOMERISANOG ŠKRILJCA:
  6804 MLINSKO KAMENJE, BRUSEVI, BRUSNE PLOČE I SLIČNO BEZ POSTOLJA, ZA MLJEVENJE, BRUŠENJE, OŠTRENJE, POLIRANJE, IZRAVNANJE ILI SJEČENJE, BRUSEVI ZA RUČNO OŠTRENJE ILI POLIRANJE I NJIHOVI DJELOVI OD PRIRODNOG KAMENA, OD AGLOMERISANOG PRIRODNOG ILI VJEŠTAČKOG ABRAZIVNOG MATERIJALA ILI OD KERAMIKE, SA ILI BEZ DJELOVA OD DRUGIH MATERIJALA:
  6805 ABRAZIVNI MATERIJALI PRIRODNI ILI VJEŠTAČKI U OBLIKU PRAHA ILI ZRNA NANIJETI NA PODLOGU OD TEKSTILA, HARTIJE, KARTONA ILI DRUGIH MATERIJALA, UKLJUČUJUĆI ISJEČENE U ODREĐENE OBLIKE, PROŠIVENE ILI DRUKČIJE SASTAVLJENE:
  6806 VUNA OD ŠLJAKE-ZGURE, VUNA OD KAMENA I SLIČNE MINERALNE VUNE; EKSPANDIRANI ILI LISTASTI VERMIKULIT, EKSPANDIRANE GLINE, PJENUŠAVA ZGURA I SLIČNI EKSPANDIRANI MINERALNI MATERIJALI; MJEŠAVINE I PROIZVODI OD MINERALNIH MATERIJALA ZA TERMIČKU ILI ZVUČNU IZOLACIJU ILI ZA APSORBOVANJE ZVUKA, OSIM ONIH IZ TARIFNIH BROJEVA 6811, 6812 ILI IZ GLAVE 69:
  6807 PROIZVODI OD BITUMENA ILI OD SLIČNIH MATERIJALA (NPR,: OD BITUMENA OD NAFTE ILI OD SMOLE KATRANA KAMENOG UGLJA):
  6808 00 00 00 PLOČE, PLOČICE, BLOKOVI I SLIČNI PROIZVODI OD BILJNIH VLAKANA, SLAME, ŠUŠKE, IVERJA, STRUGOTINE ILI DRUGIH OTPADAKA OD DRVETA, AGLOMERISANE SA CEMENTOM, GIPSOM ILI DRUGIM MINERALNIM VEZIVNIM SREDSTVIMA (RZ11)
  6809 PROIZVODI OD GIPSA ILI OD MJEŠAVINA NA BAZI GIPSA:
  6810 PROIZVODI OD CEMENTA, BETONA ILI VJEŠTAČKOG KAMENA, ARMIRANI ILI NEARMIRANI:
  6811 AZBESTNO-CEMENTNI PROIZVODI, PROIZVODI OD CEMENTA SA CELULOZNIM VLAKNIMA ILI SLIČNO:
  6812 PRERAĐENA AZBESTNA VLAKNA; MJEŠAVINE NA BAZI AZBESTA ILI NA BAZI AZBESTA I MAGNEZIJUM-KARBONATA; PROIZVODI OD TIH MJEŠAVINA ILI OD AZBESTA (NA PRIMJER: PREDIVO, TKANINE, ODJEĆA, POKRIVKE ZA GLAVU, OBUĆA, ZAPTIVAČI), OJAČANI ILI NEOJAČANI, OSIM PROIZVODA IZ TAR,BR, 6811 ILI 6813:
  6813 FRIKCIONI MATERIJAL I PROIZVODI OD FRIKCIONOG MATERIJALA (NA PRIMJER: PLOČE, VALJCI, TRAKE, SEGMENTI, DISKOVI, PODMETAČI, OBLOGE), NEMONTIRANI ZA KOČNICE, KVAČILA ILI SLIČNO, NA BAZI AZBESTA, OSTALIH MINERALNIH MATERIJALA ILI CELULOZE, PA I KOMBINOVANI SA TEKSTILOM ILI DRUGIM MATERIJALIMA:
  6814 LISKUN OBRAĐEN I PROIZVODI OD LISKUNA, UKLJUČUJUĆI AGLOMERISANI ILI REKONSTITUISANI LISKUN NA PODLOZI ILI BEZ PODLOGE OD HARTIJE, KARTONA ILI OSTALIH MATERIJALA:
  6815 PROIZVODI OD KAMENA ILI OSTALIH MINERALNIH MATERIJALA (UKLJUČUJUĆI UGLJENA VLAKNA, PROIZVODE OD UGLJENIH VLAKANA I PROIZVODE OD TRESETA), NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI: