Carinska tarifa

  ODJELJAK XII - OBUĆA, ŠEŠIRI, KAPE I OSTALE POKRIVKE ZA GLAVU, KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DJELOVI; PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; VJEŠTAČKO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LjUDSKE KOSE
  GLAVA 65 - ŠEŠIRI, KAPE I OSTALE POKRIVKE ZA GLAVU I NJIHOVI DJELOVI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6501 00 00 00 TULJCI, KONUSI I SLIČNI PROIZVODI OD FILCA, NEUOBLIČENI I BEZ OBODA; KRUGOVI I CILINDRI (UKLJUČUJUĆI SJEČENE CILINDRE) OD FILCA (FS11) (FS20)
  6502 00 00 00 TULJCI, KONUSI I SLIČNI PROIZVODI PLETENI ILI IZRAĐENI SASTAVLJANJEM TRAKA OD BILO KOG MATERIJALA, NEUOBLIČENI I BEZ OBODA, NEPOSTAVLJENI I NEUKRAŠENI
  6504 00 00 00 ŠEŠIRI I DRUGE POKRIVKE ZA GLAVU, PLETENI ILI IZRAĐENI SASTAVLJANJEM TRAKA OD BILO KOG MATERIJALA, UKLJUČUJUĆI I POSTAVLJENE ILI UKRAŠENE
  6505 00 ŠEŠIRI I DRUGE POKRIVKE ZA GLAVU, PLETENI ILI KUKIČANI, ILI IZRAĐENI OD ČIPKE, FILCA ILI OSTALIH TEKSTILNIH METRAŽNIH MATERIJALA (OSIM OD TRAKA), UKLJUČUJUĆI POSTAVLJENE ILI UKRAŠENE; MREŽE ZA KOSU OD BILO KOG MATERIJALA, UKLJUČUJUĆI POSTAVLJENE ILI UKRAŠENE:
  6506 OSTALE POKRIVKE ZA GLAVU, UKLJUČUJUĆI POSTAVLJENE ILI UKRAŠENE:
  6507 00 00 00 TRAKE ZA UNUTRAŠNJE OPŠIVANJE, POSTAVE, NAVLAKE, OSNOVE I SKELETI, ŠTITNICI I PODBRADNICI, ZA POKRIVKE ZA GLAVU