Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 61 - ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6116 RUKAVICE, RUKAVICE SAMO SA JEDNIM PRSTOM I RUKAVICE BEZ PRSTIJU, PLETENE ILI KUKIČANE:
  6116 10 − IMPREGNISANE, PREVUČENE, PREKRIVENE ILI LAMINIRANE PLASTIČNOM MASOM ILI GUMOM:
                       − OSTALE: