Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 61 - ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6115 HULA-HOP ČARAPE, ČARAPE, UKLJUČUJUĆI ČARAPE KOJE IMAJU FUNKCIJU STEZANJA U RAZLIČITOM STEPENU (NA PRIMJER, ČARAPE ZA VENE) I NAGLAVCI BEZ ĐONOVA, PLETENI ILI KUKIČANI:
  6115 10 − ČARAPE KOJE IMAJU FUNKCIJU STEZANJA U RAZLIČITOM STEPENU (NA PRIMJER, ČARAPE ZA VENE)
                       − OSTALE HULA-HOP ČARAPE I SAMODRŽEĆE ČARAPE:
  6115 30 − OSTALE ŽENSKE DUGAČKE ČARAPE ILI DOKOLJENICE, NUMERACIJE JEDNOŽIČNOG PREDIVA MANJE OD 67 DECITEKSA:
                       − OSTALE: