Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 61 - ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6114 OSTALA ODJEĆA, PLETENA ILI KUKIČANA:
  6114 20 00 00 − OD PAMUKA
  6114 30 00 00 − OD VJEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH VLAKANA
  6114 90 00 00 − OD OSTALIH TEKSTILNIH MATERIJALA