Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 61 - ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6113 00 ODJEĆA IZRAĐENA OD PLETENIH ILI KUKIČANIH MATERIJALA IZ TAR, BROJA 5903, 5906 ILI 5907:
  6113 00 10 00 − OD PLETENIH ILI KUKIČANIH MATERIJALA IZ TAR, BROJA 5906
  6113 00 90 00 − OSTALA