Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 56 - VATA, FILC I NETKANI MATERIJAL; SPECIJALNA PREDIVA; KANAPI, UŽAD, KONOPCI I KABLOVI I PROIZVODI OD NJIH
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5608 ČVOROVANI MREŽASTI PROIZVODI OD KANAPA, UŽADI ILI KONOPACA; GOTOVE RIBARSKE MREŽE I OSTALE GOTOVE MREŽE OD TEKSTILNOG MATERIJALA:
                       − OD VJEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH TEKSTILNIH MATERIJALA:
  5608 90 00 00 − OSTALO