Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 56 - VATA, FILC I NETKANI MATERIJAL; SPECIJALNA PREDIVA; KANAPI, UŽAD, KONOPCI I KABLOVI I PROIZVODI OD NJIH
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5607 KANAPI, UŽAD, KONOPCI I KABLOVI, UKLJUČUJUĆI PLETENE, UPLETENE, IMPREGNISANE, PREVUČENE, PREKRIVENE, OBLOŽENE GUMOM ILI PLASTIČNOM MASOM:
                       − OD SISALA ILI DRUGIH TEKSTILNIH MATERIJALA IZ RODA AGAVE:
                       − OD POLIETILENA ILI POLIPROPILENA:
  5607 50 − OD OSTALIH SINTETIČKIH VLAKANA:
  5607 90 − OSTALO: